Program Wspólnoty Nasz Dom


Pomoc dorastającym i dorosłym osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom.

W ramach Programu Wspólnoty Nasz Dom realizowane są projekty:

Projekt Wspólnoty Nasz Dom.

Wypracowanie założeń i ukształtowanie wspólnoty dla autystów w Lutolu Mokrym. Okres realizacji: 2011-2018.
Adresatami Projektu są:
- pełnoletni autyści o różnym stopniu funkcjonowania,
- ich rodzice i opiekunowie,
- wolontariusze i kandydaci na członków zespołu pracowniczego,
- osoby wspierające proces opracowania i kształtowania wspólnoty.
Cele:
1. Utworzenie w Lutolu Mokrym miejsca życia i pracy dla grupy (wspólnoty) dorosłych osób w spektrum autyzmu.
2. Zapewnienie im rozwoju osobowego, społecznego i zawodowego.
3. Zmniejszanie ich zależności od opiekunów.
4. Zapewnienie źródeł finansowania i zasobów majątkowych.


Projekt Aktywne środowisko dla siebie wsparciem i organizatorem

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze Funduszy EOG w okresie III.2014 – IX.2015. Służył rodzicom i opiekunom dorastających i dorosłych dzieci w spektrum autyzmu.

Projekt zakładał następujące działania:
1. Spotkanie warsztatowe w Sierczynku dla rodzin, w których wychowują się dorastające i dorosłe dzieci w spektrum autyzmu, (czerwiec – lipiec 2014r).
2. Co miesięczne spotkania Grup Poznańskiej i Sierczyneckiej rodziców jeden raz w miesiącu w okresie wrzesień 2014 – sierpień 2015r.
3. Wypracowanie uczestnictwa grupy wolontariuszy we wspieraniu potrzeb rodzin oraz kierowanie ich pracą (wrzesień 2014 – sierpień 2015).
4. Treningi umiejętności społecznych (lipiec 2015)
5. Seminarium rodziców. dla rodziców z grup samopomocowych.
Cele seminarium: uzyskanie wiedzy i wymiana myśli uczestników z Grup. Tematy seminarium:
Temat 1: Emocjonalność naszych dzieci na tle relacji rodzinnych i społecznych. Termin: 8-9.11.2014. Prowadząca: Anna Wojciechowska (Fundacja Zrozumieć Autyzm)
Temat 2: Podmiotowość prawna dorosłych dzieci w spektrum autyzmu. Termin: 7-8.02.2015. Prowadząca: dr Monika Zima-Parjaszewska.
Temat 3: Alternatywy dla przyszłości naszych dzieci. Termin: 7-8.03.2015.Prowadząca: dr Agnieszka Dudzińska.
Temat 4: Mikrosystem wsparcia dorosłych osób z autyzmemi. Termin: 13-14.06.2015. Prowadzenie: Daniel Fąferko i Paweł Urbanowicz z Fundacji "Nasz Dom".

W projekcie bierze udział 25 rodziców i 18 dzieci – osób z autyzmem.

 

Kilka zdań o Projekcie.

 

Projekt Aktywne środowisko dla siebie wsparciem i organizatorem służył wsparciem rodzicom dorastających i dorosłych dzieci w spektrum autyzmu. Jako rodzice pragniemy zapewnić pomyślność naszym dzieciom i ich spełnienie w relacjach z ludźmi. Wiele dzieci wymaga chronionych warunków życia. Trzeba im takie warunki stworzyć, jednocześnie nie rezygnując z rozwoju ich ludzkich możliwości. Projekt stanowił próbę wspólnego znajdywania odpowiedzi na wyzwania związane z dorosłością naszych dzieci. Fundacja posiada doświadczenie we wspieraniu współpracy rodziców. Świadome i aktywne środowisko rodziców może przemieniać życie swoich dzieci, jeśli poczuje gotowość do wprowadzania zmian. Wspierający się i współpracujący ze sobą rodzice mogą wiele zmienić: sposób kształcenia, rodzaje terapii i metody usprawniania, sposób żywienia, wypracować system finansowania, wreszcie ukierunkować wykorzystanie możliwości organizacyjnych i majątkowych Fundacji „Nasz Dom”, która otwiera się przed rodzicami. Chodzi o budowanie wspólnoty – miejsca życia dla dorosłych autystów oraz utworzenie ośrodka wsparcia dla rodzin z dorastającymi i dorosłymi dziećmi w spektrum autyzmu.

 

Tak więc korzystając z możliwości, jakie stwarza Projekt, rodzice:

1. Podjęli współpracę i wzięli udział w 2 grupach samopomocowych, a w ramach tych grup

- opracowali i wdrożyli plany konkretnych działań uspołeczniających dzieci (plany pomocy dziecku),

- organizowali i zarządzali pracą grupy wolontariuszy wspierających rodziny i działania grup,

- wzięli udział w konkretnych treningach umiejętności społecznych dzieci.

2. Uczestniczyli w seminarium rodziców wypracowujących:

- rozpoznanie prawnych, systemowych i społecznych uwarunkowań opieki nad dorosłymi autystami,

- możliwość zastosowania domowych terapii uspołeczniających,

- założenia i możliwości alternatywnego kształcenia,

- zasady funkcjonowania ośrodka wsparcia dla rodzin z dorastającymi i dorosłymi autystami,

- uwarunkowania Wspólnoty Nasz Dom w Lutolu Mokrym, jako farmy życia i pracy,

- założenia funduszu dla finansowania potrzeb autystów w przyszłości, szczególnie istotnego w sytuacji starzejących się rodziców.

3. Przeprowadzili treningi umiejętności społecznych, podczas których testowali poziom współpracy, przełamywanie schematów ról ojców w ordzinie, działanie w zespołach.

 

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG  w ramach Programu Obywatele dla Demokracji