Sprawozdanie z działalności Fundacji "Nasz Dom" za 2013 rok.

1.    Nazwa Fundacji: Fundacja "Nasz Dom".

Siedziba: Lutol Mokry, gmina Trzciel, powiat Międzyrzecz, województwo lubuskie.

Adres: Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel, www.fundacjanaszdom.pl

Data rejestracji: 18 czerwca 1990 roku.

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18 stycznia 2002 roku.

Numer pozycji w rejestrze: 0000082987

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer REGON210528589.

Zgodnie z aktualnym wpisem w rejestrze sądowym wykaz członków Zarządu i ich adresy zamieszkania:

·         Anna Urbanowicz, Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel,

·         Magdalena Weber, Łomnica 68 F, 64-360 Zbąszyń,

·         Karol Kuśmirek, ul. Hetmańska 10/3, 61-253 Poznań,

·         Paweł Urbanowicz, Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel.

Celami Fundacji są:

1.    Pomoc dzieciom i młodzieży osamotnionym, odrzuconym bądź osieroconym lub zagrożonym osamotnieniem, odrzuceniem bądź osieroceniem, a także osobom ich wspierającym.

2.    Pomoc osobom dorosłym w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych osamotnieniem i odrzuceniem.

3.    Pomoc dorosłym wychowankom. (§8 Statutu)

Fundacja realizuje cele poprzez następujące zadania:

1.    Tworzenie, finansowanie i wspieranie:

a)    rodzinnych domów zastępczych, wspólnot braterskich, ośrodków terapeutycznych bądź innych form rodzinnych, wspólnotowych lub instytucjonalnych,

b)    kształcenia,

c)    miejsc pracy,

d)    działalności społeczno-ekonomicznej,

e)    funduszy wsparcia,

f)    zasobu nieruchomości,

  1. Pomoc osobom niepełnosprawnym.
  2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
  3. Finansowanie budowania i remontów budynków.
  4. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, organizacjami, instytucjami i organami.
  5. Prowadzenie działalności gospodarczej. (§9 Statutu)

 

 

2.    Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Fundacja "Nasz Dom" opiera swoją działalność na zasadach wyrażonych w Statucie. Podstawą prawną są przepisy Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203). Formy działalności Fundacji to gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych i materialnych przeznaczonych na działalność statutową. Zakres działalności statutowej w roku 2013 obejmował wspieranie:

-  Młodzieży doświadczonej samotnością, osieroceniem i odrzuceniem

-  Rodziców dzieci w spektrum autyzmu

-  Młodzieży niepełnosprawnej, marginalizowanej i wykluczonej

-  Rodzin zagrożonych samotnością i opuszczeniem społecznym

-  Rodziców zastępczych

-  Budowania lokalnych systemów wsparcia

-  Ekonomii społecznej.

Informacje o Fundacji, dane kontaktowe oraz dokumenty źródłowe takie, jak statut, założenia programów i projektów, są zamieszczone na stronie www.fundacjanaszdom.pl

 

Misja Fundacji.

Rok 2013 był 23 rokiem działalności Fundacji „Nasz Dom”. Misją Fundacji jest stwarzanie warunków materialnych, finansowych i organizacyjnych do realizacji programów i projektów chroniących dzieci i młodzież przed skutkami odrzucenia, przed samotnością oraz przed społecznym opuszczeniem i wyobcowaniem. Realizowane programy i projekty: uczą uczestników odpowiedzialności; wspierają otoczenie rodzinne i środowiskowe uczestników; tworzą warunki do budowania więzi opartych na zaufaniu w środowisku życia i pracy; wspierają rzeczywiste usamodzielnianie.

W 2013 roku głównymi zdarzeniami prawnymi o skutkach finansowych były:

·         Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu: ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.2, zawarta w dniu 01.02.2011 roku.

·         Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu: ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.2, zawarta w dniu 25.02.2011 roku.

·         Umowa z 18 kwietnia 2013 roku zawarta pomiędzy Fundacja „Nasz Dom” a Gminą Szprotawa najmu lokalu o pow. 159,60 m2 przy ulicy Rolna 1 w Szprotawie z przeznaczeniem na filię Sklepu NASZ DOM.

·         Umowa z dnia 15 listopada 2013 roku na rzecz realizacji Projektu: ,,Wzrost aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznej w powiecie sulęcińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2.

·         Umowa z dnia 9 grudnia 2013 roku Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim w sprawie realizacji w 2014 roku działania „Rodzice są partnerami szkoły” w ramach projektu „W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Programu Społecznego.

·         Umowa z dnia 20 grudnia 2013 roku sprzedaży Fundacji działki gruntu Lutolu Mokrym o pow. 0,20 ha (droga nr 181) przez Gminę Trzciel (Repertorium A nr 6281/2013, faktura 223/FV/2013)

·         Uzyskiwanie decyzji dot. dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyrzeczu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych.

·         Członkostwo Fundacji w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.

·         Wynajmowanie części budynku dworcowego w Zbąszyniu o powierzchni ok. 1100 m² od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społeczno-gospodarczej w formie sklepu z używanymi meblami, odzieżą i artykułami wyposażenia mieszkań (Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu).

W roku 2013 Fundacja prowadziła działania w ramach następujących programów:

 

I.             Program Wspólnoty NASZ DOM – wspieranie osób autystycznych.

 

Wspólnota Nasz Dom jest działaniem statutowym Fundacji i polega na udzielaniu wsparcia organizacyjnego, lokalowego, materialnego i finansowego mieszkańcom – członkom wspólnoty: osobom niepełnosprawnym, zagrożonym opuszczeniem i wykluczeniem społecznym, które wykazują głębokie i rozległe zaburzenia rozwoju, rozpoczynające się w niemowlęctwie lub wczesnym dzieciństwie i wywierające wpływ na rozwój w zakresie socjalizacji, komunikowania się oraz występowanie stereotypowych zachowań. Członkami wspólnoty są także wspólnie zamieszkujący ich rodzice lub opiekunowie, rodzeństwo, oraz pracownicy i wolontariusze Fundacji.

P. Urbanowicz wziął udział w I-stopniu szkolenia HANDLE dla opiekunów dzieci i młodzieży autystycznej, organizowanego przez Fundację Rozwiązać Autyzm w Warszawie. W dniach 26-27.04.2013r prezentował temat dotyczący przyszłości zawodowej młodzieży autystycznej na konferencji w Warszawie poświęconej problemom dorosłości młodzieży ze spektrum autyzmu, organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z Tej Bajki” w Warszawie.

Fundacja nawiązała kontakt z Fundacją Być Bliżej Siebie w Warszawie, która propaguje amerykańską metodę opcji i w jej ramach The Son-Rise Program (www.option.org). Program odwołuje się do więzi uczuciowych rodziców z autystycznym dzieckiem. Postanowiono, że A i P Urbanowicz pojadą na kurs start-up Programu Son-Rise do Sheffield (MA) w USA w październiku 2013r. Cel: przeszkolenie umożliwiające terapię dzieci ze Wspólnoty Nasz Dom, zorientowanie się w możliwościach upowszechniania Programu pośród polskich rodzin z dziećmi autystycznymi, z którymi Fundacja współpracuje, rozpoczęcie prac nad ewentualnym zaadaptowaniem metody do potrzeb niżej funkcjonujących dorastających i dorosłych autystów i utworzenie ośrodka wsparcia. Ponadto, Fundacja nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem Wspierającym Rodziny Ludzi z Autyzmem Blu z Poznania.

 

II.          Program Solidarności Społecznej

 

1.    Projekt „Dla Przemka”. Kontynuowana była zbiórka darowizn na rzecz wsparcia Pana Przemysława Gąsiorka i jego piątki małoletnich dzieci, zagrożonych osamotnieniem i osieroceniem po śmierci żony i matki śp. Magdaleny Gąsiorek.

2.    Sekcja darowizn wspierała materialnie i finansowo osoby potrzebujące, zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Osoby te otrzymywały żywność sprowadzaną z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu, w tym żywność z Programu PEAD (wspierania żywnościowego najuboższej ludności Wspólnoty Europejskiej). W Fundacji regularnie korzystało około 60 osób. Niektóre osoby, będące w potrzebie, otrzymały używaną odzież, meble, sprzęt rehabilitacyjny, które nie zostały sprzedane w Sklepie w Zbąszyniu. Wspieraliśmy finansowo 5 osób spośród naszych byłych wychowanków, a także 5 innych osób.

Fundacja "Nasz Dom" jest członkiem założycielem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.

 

 

III.        Program WINDA – przeciwdziałania niepowodzeniom życiowym młodzieży.

Programem objęta jest młodzież z rodzin zastępczych oraz rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dotychczas w ramach Programu WINDA zrealizowane zostały następujące projekty:

1)    wybudowanie Nowego Domu (2002/2005) – projekt finansowany przez holenderską organizację Stifting Kinderpostzegels Nederland z Leiden (4/5 kosztów – pozostała część ze środków Fundacji),

2)    przeszkolenie grupy zawodowych rodziców zastępczych usamodzielniających młodzież odrzuconą i wspierających ich pracowników socjalnych z pcpr-ów (2005/2006) – projekt finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

3)    superwizowanie praktyki opiekuńczo-wychowawczej przeszkolonych zawodowych rodziców zastępczych (od 2006 do 2008) – projekt finansowany ze środków własnych Fundacji „Nasz Dom”,

4)    usamodzielnianie wychowanków Rodzinnego Domu Zastępczego poprzez monitorowane zatrudnienie w Fundacji,

5)    realizacja 2-letniego (10.2009-09.2010) projektu „Przedsiębiorstwo Społeczne WINDA otwarciem drogi zawodowej dla młodzieży z rodzin zastępczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekty zakończone w 2013 roku:

·                    Projekt ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1.2., realizowany w latach 2011-2013. Fundacja pełniła funkcję partnera odpowiedzialnego za aktywizację społeczną i zawodową młodzieży z rodzin zastępczych w wieku 15-25 lat oraz za aktywizowanie i integrację środowiska rodzin zastępczych. W 2013 roku działaniami zostało objętych 50 nowych uczestników, a 60 osób kontynuowało udział.

·                    Projekt ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1.2. Projekt jest realizowany w latach 2011-2013. Tutaj także Fundacja pełniła funkcję partnera odpowiedzialnego za: wsparcie nieaktywnych zawodowo wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-17 lat i ich otoczenie, za pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i ich otoczenie zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz za aktywizację rodzin zastępczych w grupach wsparcia wychowujących dzieci doświadczone odrzuceniem przez najbliższych i w związku z tym wymagających od opiekunów specjalistycznej wiedzy i umiejętności. W 2013 roku wsparciem zostało objętych 111 nowych uczestników, a 96 osób kontynuowało udział. Podjęta została próba integracji środowiska rodziców opiekujących się dorastającymi i dorosłym dziećmi w spektrum autyzmu. Zawiązała się grupa wsparcia z regularnymi spotkaniami, zastała nawiązana współpraca z lokalnym Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze, odbyły się warsztaty w Sierczynku dla rodziców z udziałem dzieci autystycznych w dniach 23-26.05. oraz 5-9.08. dla rodziców dorastających i dorosłych dzieci autystycznych. Powołaliśmy seminarium dla rodziców dorastających i dorosłych dzieci w spektrum autyzmu i opracowaliśmy zagadnienia. Podjęto i przedyskutowana zagadnienia, wyzwania i problemy, istotne dla przyszłości autystów, ze szczególnym uwzględnieniem osób nisko funkcjonujących. W dniach 19-20 listopada nastąpiła bardzo pouczająca wizyta studyjna na Farmie Życia dla dorosłych autystów w Więckowicach koło Krakowa, prowadzonej przez Fundację Wspólnota Nadziei.

 

Obecnie realizowane projekty w ramach Programu WINDA.

·                    Kontynuowane były spotkania seminaryjne Liderów Powiatowego Mikrosystemu Wsparcia w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku. Odbyły się 4 spotkania w dniach: 12.01., 13.04., 15.06., 29.11. Udział wzięło od 10-13 liderów środowisk rodzin zastępczych z 7 powiatów województwa lubuskiego.

·                    Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA, której współzałożycielem jest Fundacja, została nagrodzona w I edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011, w kategorii „Pomysł na Rozwój”. Konkurs organizowany był przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, a nagrodę w wysokości 10tys. zł ufundowała Fundacja BGŻ. Dzięki temu Spółdzielnia zakupiła samochód dostawczy. W okresie VI-VIII.2013 osoby objęte treningami zawodowymi w Spółdzielni wykonywały prace polegające na koszeniu poboczy kilku dużych dróg w centralnej części województwa lubuskiego. Rozpoczęta w ten sposób współpraca z przedsiębiorstwami ma na celu odbudowanie lub/i podtrzymywanie uczestniczenia osób aktywizowanych do pełnienia ról społecznych w miejscu pracy oraz odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Spółdzielnia WINDA wygrała również konkurs na realizacja zadania publicznego w gminie Szprotawa w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w jednostkach oświatowych gminy Szprotawa dla 377 dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną, wartość dotacji: 199874,80zł; czas realizacji: 2.IX-31.XII.2013r. Rezultatem jest odtworzenie 7 miejsc pracy oraz wypracowanie przestrzeni na przeprowadzanie treningów zawodowych dla osób objętych działaniami Fundacji.

·                    W okresie lata gospodarstwo rolne Fundacji w Lutolu Mokrym było miejscem pracy dla wolontariuszy, stażystów i praktykantów z powiatów krośnieńskiego i żagańskiego. Pobyt i praca odbywała się od poniedziałku do piątku pod okiem mistrzów zawodu. Oprócz integracji zawodowej odbywała się również integracja społeczna uczestników, polegająca na umiejętności współpracy, wzajemnego odnoszenia się bez agresji, szacunku dla osób i majątku, powstrzymywania się od picia alkoholu. Odbywają się społeczności, które szczerze i często burzliwie odnoszą się do osiągnięć uczestników. Jednocześnie udział bierze od 3 do 7 uczestników, w tym także matki z małymi dziećmi. Program opracowany i kierowany jest przez Daniela Fąferko.

·                     Wiosną zostały wymalowane pomieszczenia domu dla młodzieży w Lutolu Mokrym z dużym udziałem wolontariuszy. Utworzyliśmy w tym domu biuro dla realizacji Programu WINDA. Jeden z pracowników Fundacji pełni rolę opiekuna społecznego, a w lipcu 2013 roku zatrudniliśmy mistrza zawodu do pracy z młodzieżą.

 

IV.         Program Rolno-Środowiskowy.

Rok 2013 był ostatnim rokiem realizacji drugiego 5-letniego etapu Programu w gospodarstwie rolno-sadowniczym Fundacji, który jest wdrażany w oparciu o Plan Działalności Rolno-środowiskowej na lata 2009 – 2014. Zgłoszonych do Programu jest 35,04 ha gruntów ornych, trwałych upraw (sady, plantacja dzikiej róży) i użytków zielonych, spośród 41,90 ha całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego. W gospodarstwie zachowujemy standardy rolnictwa ekologicznego i posiadamy certyfikat zgodności. Gospodarstwo podlega corocznej kontroli przez przedsiębiorstwo certyfikujące (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Pile). W dniu 20 grudnia 2013 roku Fundacja zakupiła 0,20 ha gruntu od Gminy Trzciel - drogę nr 181, która bezpośrednio przylega do gospodarstwa rolnego. Obecna powierzchnia gospodarstwa wynosi 42,10 ha.

Fundacja jest beneficjentem charytatywnej działalności Państwa Marie-Andree i Raymond Biebuyck z Ieper w Belgii. Państwo Biebuyck od początku istnienia Fundacji (1990 rok) wspierali Rodzinny Dom Zastępczy, a obecnie Wspólnotę Nasz Dom w Lutolu Mokrym, poprzez finansowanie wielu wydatków i wspieranie rzeczowe mieszkańców Domu. W tym celu w Belgii organizowali imprezy publiczne i towarzyskie, połączone z kwestowaniem, na których popularyzowali idee realizowane przez Fundację i zbierali środki na jej działalność statutową. W dniu 6 czerwca 2013 roku w Konsulacie Generalnym w Brukseli, nastąpiło wręczenie Państwu Marie-Andree i Raymond Biebuyck Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski z rąk Ambasadora RP w Belgii, a nadanego przez Prezydenta RP. W ten sposób Państwo Polskie wyraziło wdzięczność za wieloletnie moralne, materialne i finansowe wspieranie Fundacji „Nasz Dom” i szeregu innych osób i instytucji charytatywnych. Zarząd Fundacji wyraził najgłębszą wdzięczność Państwu Biebuyck ogłaszając w 2012 roku Dobrodziejami Fundacji „Nasz Dom”.

 

Działania w ramach ekonomii społecznej.

Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu jest prowadzony we współpracy z partnerem szwedzkim Stowarzyszeniem RENINGSBORG Helping Hands z Västra Frölunda koło Geteborga (www.reningsborg.se ).

Sklep pracuje od 1 października 2005 roku. Współpraca z partnerem polega na przeniesieniu sposobów i zasad pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, także zasad świadczeń pracy przez wolontariuszy. Sklep sprzedaje przedmioty używane takie, jak odzież, tekstylia, przedmioty kuchenne i inne służące do wyposażenia mieszkań, meble, elektronika, art. sportowe, rehabilitacyjne. Jest to przykład działalności ekonomii społecznej, łączącej integrację społeczną i zawodową z osiąganiem dochodu ze sprzedaży. W 2013 roku Fundacja zatrudniała w sklepie 1 pracownika na ½ etatu i 1 stażystę z funduszy lokalnego urzędu pracy. Działalność sklepu wspierana była także przez 14 wolontariuszy, którzy stanowią jego personel. Dochód wypracowany w sklepie w całości przeznaczany został na realizację programów społecznych, opisanych poniżej, będących działalnością statutową Fundacji. Sklep należy do grupy dobrych praktyk ekonomii społecznej w Polsce, a informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.ekonomiaspołeczna.pl .Sklep NASZ DOM czynny jest dwa razy w tygodniu: w środy od 14.00 – 17.00, a w soboty od 10.00 – 13.00.

W dniach 19-20.05. gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Reningsborg: Rolanda Lindal, Stefana Wing i Johannesa Halldin. Goście zwiedzili Sklep w Zbąszyniu, spotkali się z wolontariuszami i pracownikami, zapoznali się z działalnością Fundacji, zwiedzili gospodarstwo rolno-sadownicze. Prowadziliśmy bardzo ciekawe i inspirujące rozmowy, korzystaliśmy z doświadczenia i rad naszych gości. W drugim dniu zwiedziliśmy Centrum Aktywnej Integracji w Szprotawie wraz z filią sklepu.

W dniu 24.04.2013r. została otwarta filia Sklepu Nasz Dom w Szprotawie. Sklep mieści się na parterze budynku Centrum Aktywnej Integracji WINDA w Szprotawie. W sklepie sprzedawane są odzież i przedmioty kuchenne drugiego wyboru. Sklep jest otwarty 2 razy w tygodniu (środy i piątki) w godzinach 12.00-17.00. Obsługiwany jest przez stażystów opłacanych przez lokalny urząd pracy. Sklepem Kieruje Beata Mikołajczyk, pracownik Fundacji. Oprócz sklepu, w Centrum mają miejsce działania Fundacji „Nasz Dom” lub inspirowane przez Fundację: Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA (zatrudnianie młodych bezrobotnych i wykluczonych) i Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Żaganiu (przekazywanie żywności dla niezamożnych rodzin i osób w potrzebie). Centrum jest także miejscem integracji rodzin zastępczych, rodzin marginalizowanych i ubogich, młodzieży z rodzin zastępczych, matek starających się o przywrócenie dzieci z placówek i rodzin zastępczych, oraz rodzin naturalnych mających problemy i wyzwania zagrażające ich jedności i funkcjonowaniu, np. rodziny opiekujące się dorastającą i dorosłą młodzieżą w spektrum autyzmu. Centrum mieści się w budynku wynajmowanym przez Fundację (parter), Lutolską Spółdzielnię Socjalną WINDA (I piętro) od Burmistrza Miasta i Gminy Szprotawa. Młodzież z rodzin zastępczych z terenu powiatu żagańskiego wyremontowała pomieszczenia sklepu. Prace ogólnobudowlane finansowane były przez Fundację oraz Lutolską Spółdzielnię Socjalną WINDA, a wyposażenie sklepu sfinansowane przez lokalny urząd pracy.

Latem został wyremontowany przeciekający dach nad łazienkami i korytarzem w pomieszczeniach Sklepu w Zbąszyniu. Praca została w całości wykonana przez wolontariuszy.

 

Działania w ramach Sekcji Szkoleń.

Przeprowadzenie działań w ramach Projektu: ,,Wzrost aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznej w powiecie sulęcińskim”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2.

Działania polegały na indywidualnym poradnictwie specjalistycznym w zakresie sposobów radzenia z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych w formie domowych konsultacji. Działaniami z użyciem trzech instrumentów aktywnej integracji zostało objętych 7 rodzin zastępczych, tj. 10 osób.

3.    Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja posiada możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 1 września 2005 roku Fundacja podjęła działalność gospodarczą w formie Sklepu NASZ DOM w Zbąszyniu, mającą na celu uzyskanie środków finansowych na działalność statutową. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż artykułów używanych pochodzących z darowizn. W 2013 roku Fundacja prowadziła także działalność gospodarczą szkoleniową i doradczą.

4.    Odpisy uchwał Zarządu Fundacji.

Odpis uchwał Zarządu podjętych w 2013 roku stanowi Załącznik nr 1.

 

 

Informacje finansowe

5.    Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.

a) działalność statutowa (razem z programem rolno-środowiskowym)

Lp.

Źródło finansowania

Kwota w roku bilansowym

1

Dotacje

711.935,38

1.a

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

49.897,41

1.b

Projekty Partnerskie z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie

661.046,77

1.c

Ashoka/Hilti

991,20

2

Darowizny od osób fizycznych

5.485,00

3

Darowizny od osób prawnych

102.586,69

 

- w tym wartość żywności z Banku Żywności

102.586,69

4

Inne przychody określone statutem (w szczególności zwroty kosztów)

91.465,51

                                                                                                                RAZEM:   911.472,58zł

 

Pozostałe przychody w działalności statutowej to:

- przychody finansowe (odsetki) w wysokości 269,46zł

 

Razem przychody z działalności statutowej wyniosły 911.742,04zł

 

b) działalność gospodarcza

Lp.

Źródło finansowania

Kwota w roku bilansowym

1

Sprzedaż towarów w Sklepie NASZ DOM

171731,19

2

Działalność szkoleniowa

16800,00

                                                                                                            RAZEM:  188.531,19zł

Pozostałe przychody w działalności gospodarczej to:

- wartość otrzymanych darowizn towarów – 26.927,61zł

 

Razem przychody z działalności gospodarczej wyniosły 215.458,80zł

 

c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.

W 2013 roku Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 1127200,84zł, w tym przychody z działalności gospodarczej stanowią 19,1%

 

6.    Informacje o poniesionych kosztach na:

a) realizację celów statutowych, w tym koszty administracyjne działalności statutowej

Lp.

Rodzaj kosztów

Kwota w roku bilansowym

1

Koszty realizacji zadań statutowych – Programy razem

876796,59

1.1

Program Wspólnoty NASZ DOM

56274,14

 

Wspólnota NASZ DOM

41.268,75

 

Pozostałe koszty Programu WND

15.005,39

1.2

Program Solidarności Społecznej

106994,62

 

Projekt "WBŻ"

103549,94

 

Projekt "Wsparcie potrzebujących"

3444,68

1.3

Program WINDA

680212,45

 

Projekt Partnerski z PCPR Żagań

489296,74

 

Projekt Partnerski z PCPR Krosno Odrz

171750,01

 

Projekt Ashoka/Hilti

991,20

 

Projekt Aktywnej Integracji WINDA

18174,50

1.4

Program rolno-środowiskowy

26399,66

 

5-letni etap (2009-2014)

26399,66

2

Utrzymanie majątku

43890,16

 

Budynek WND

2008,26

 

II DOM

6484,78

 

Budynki gospodarcze

0,00

 

Środki transportu - dział statut

28672,35

 

Pozostałe urządzenia

6724,77

3

Koszty administracyjne działalności statutowej

47116,30

A

Zużycie materiałów i energii

2649,17

B

Usługi obce

3614,00

C

Podatki i opłaty

0,00

D

Wynagrodzenia + narzuty

24653,55

E

Amortyzacja

14063,08

F

Pozostałe

2136,50

4

Koszty finansowe

1642,39

5

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

                                                                                                               RAZEM:  969.445,44zł

b) działalność gospodarczą, w tym koszty administracyjne działalności gospodarczej

Lp.

Koszty

Kwota w roku bilansowym

1

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

23359,91

2

Koszty związane z prowadzeniem działalności

102072,83

2.1

Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu z filą w Szprotawie

93454,86

2.2

Sekcja Szkoleń

8617,97

3

Koszty utrzymania środków trwałych

5808,34

4

Koszty administracyjne w działalności gospodarczej

13513,00

A

Zużycie materiałów i energii

139,00

 

B

Usługi obce

655,17

 

C

Podatki i opłaty

291,00

 

D

Wynagrodzenia + narzuty

12426,83

 

E

Amortyzacja

0,00

 

F

Pozostałe

1,00

 

5

Koszty finansowe

529,25

 

6

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

 

                                                                                                                RAZEM:  145.283,33zł

 

  1. Dane o:

a.    liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

 

Na dzień 31.12.2013 roku w Fundacji zatrudnieni byli następujący pracownicy:

·         Prezes Fundacji,

·         Dyrektor Biura Fundacji

·         Psycholog (na potrzeby realizacji zadań merytorycznych w  ramach projektów)

·         Asystent integracji (na potrzeby realizacji zadań merytorycznych w  ramach projektów)

·         Asystent ds. wdrażania Projektu Aktywnej Integracji WINDA (na potrzeby realizacji zadań w projekcie partnerskim z PCPR Żagań)

·         Opiekun treningów zawodowych (na potrzeby realizacji zadań w projekcie partnerskim z PCPR Żagań)

·         Asystent ds. administracyjno-księgowych na ½ etatu (na potrzeby projektów partnerskich z PCPR Żagań i PCPR Krosno Odrzańskie)

·         Pomoc domowa (w ramach Projektu „Dla Przemka”)

·         Pracownik administracyjny na ½ etatu (działalność gospodarcza)

·         Pracownik sklepu NASZ DOM (działalność gospodarcza)

Jedna osoba przebywała na macierzyńskim.

W trakcie roku 2013 w Fundacji pracowało bądź rozpoczęło pracę 11 osób (średnia roczna w przeliczeniu na pełne etaty to 7,9)

 

b.    łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Wynagrodzenia brutto wyniosły 320.747,24zł, w tym wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych w działalności gospodarczej wyniosły 20.692,16zł (3,21%)

 

c.    wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Nie miało miejsca

 

d.    wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

     Kwota 8.991,00 zł

 

e.    udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

Nie miało miejsca.

 

f.     kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Na dzień 31.12.2012 r. na rachunku  bankowym Fundacji (PKO BP SA) pozostawało 42.700,74zł

 

g.    wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Nie miało miejsca.

 

h.    nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

Fundacja zakupiła 0,20 ha gruntu od Gminy Trzciel - drogę nr 181, która bezpośrednio przylega do gospodarstwa rolnego. Koszt działki to 4752,72zł

 

i.     nabytych pozostałych środkach trwałych,

Na potrzeby gospodarstwa rolnego zakupiono używaną przyczepę za kwotę 1300zł oraz pilarkę STIHL za kwotę 2730,01zł

Na potrzeby Wspólnoty Nasz Dom nabyto kuchnię indukcyjną o wartości 2527,98zł.

 

j.     wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2013r. wynosiła 561.167,57zł,

Wartość zobowiązań  na dzień 31.12.2013r.  -  22.992zł,

Do rozliczenia z akcji „dla Przemka” pozostało 31.528,86zł

Fundusz statutowy w roku 2013r. nie uległ zmianie.

 

  1. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

Fundacja wykonała usługi szkoleniowe na rzecz rodzin zastępczych na zlecenie PCPR Sulęcin.

Wynik finansowy powyższej działalności to kwota 8617,97zł, w całości przeznaczona na realizację Programów Fundacji prowadzonych w ramach działalności statutowej.

 

9.     informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Rozliczenia zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach podatkowych.

1.    deklaracja podatkowa PIT-4R została złożona w terminie,

2.    roczna deklaracja podatkowa CIT-8 została złożona 31.03.2014 r.

W saldzie zobowiązań na dzień 31.12.2013r. kwota zobowiązań publicznoprawnych wynosi:

1.    podatek dochodowy PIT4 – 1.124,00 zł - dla Urzędu Skarbowego

2.    składki do ZUS – 14.106,46 zł

3.    podatek VAT za XII.2013 r. w wysokości 1268,00 zł

Powyższe zobowiązania zostały zapłacone do dnia 10 lutego 2014 r.

 

Fundacja składa roczną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8. Fundacja jest przedmiotowo zwolniona z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych.

 

10. Dodatkowe informacje.

W okresie sprawozdawczym były przeprowadzone następujące kontrole w Fundacji:

1)    W dniach 9-10 i 13 maja 2013 była przeprowadzona kontrola realizacji partnerskiego Projektu ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1.2., realizowany w lata 2011-2013. Kontrolę działań Lidera (PCPR w Żaganiu) i Partnera (Fundacja „Nasz Dom”) Projektu prowadził zespół kontrolny Departamentu EFS Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w siedzibie PCPR w Żaganiu. Kontrolę przeprowadzono za lata 2011-2012, nie wykazała ona merytorycznych i finansowych uchybień w realizacji Projektu.

2)    W dniach 20-21 lutego 2014 była przeprowadzona kontrola realizacji partnerskiego Projektu ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1.2., realizowany w lata 2011-2013. Kontrolę działań Lidera (PCPR w Krośnie Odrzańskim) i Partnera (Fundacja „Nasz Dom”) Projektu prowadził zespół kontrolny Departamentu EFS Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w siedzibie PCPR w Krośnie Odrzańskim. Kontrolę przeprowadzono za lata 2012-2013, nie wykazała ona merytorycznych i finansowych uchybień w realizacji Projektu.

3)    W dniu 13-14 lipca 2013 roku odbyła się kontrola gospodarstwa rolnego Fundacji i realizacji Programu Rolno-Środowiskowego, dokonana przez biegłego kontrolera Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA, Oddział w Pile. Wynik kontroli pozytywny – bez zastrzeżeń.

4)    W dniu 8-9 sierpnia 2013 roku odbyła się kontrola gospodarstwa rolnego przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział w Międzyrzeczu w zakresie prawidłowości obmiaru pól i realizacji planu rolno-środowiskowego. Wynik kontroli pozytywny.

 

Niniejsze sprawozdanie w imieniu Zarządu Fundacji "Nasz Dom" podpisuje Prezes Fundacji, zgodnie z Uchwałą nr 2/14 z dnia 26 kwietnia 2014 roku, która stanowi Załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

Lutol Mokry, dnia 26 kwietnia 2014 roku.