Sprawozdanie z działalności Fundacji "Nasz Dom" za 2010 rok.

Fundacja "Nasz Dom" opiera swoją działalność na zasadach wyrażonych w Statucie. Podstawą prawną są przepisy Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203). Formy działalności Fundacji to gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych i materialnych przeznaczonych na działalność statutową.

Zakres działalności statutowej w roku 2010 obejmował:

 

Charytatywną działalność statutową kierowaną przez Opiekuna Domu.

Pomoc materialna i finansowa dzieciom i młodzieży osamotnionym, odrzuconym bądź osieroconym lub zagrożonym osamotnieniem, odrzuceniem bądź osieroceniem, a także osobom ich wspierającym, w tym wychowankom Rodzinnego Domu Zastępczego (RDZ) i członkom Wspólnoty Nasz Dom w Lutolu Mokrym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

Programową działalność statutową kierowaną przez Prezesa Fundacji.

1/ Wspieranie marginalizowanych i wykluczonych społecznie dorosłych wychowanków rodzin zastępczych.

2/ Tworzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży osamotnionych, odrzuconych i osieroconych oraz ich otoczenia.

3/ Wspieranie lokalnej społeczności osób dorosłych w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych osamotnieniem i odrzuceniem.

 

Misja Fundacji.

Rok 2010 był 20 rokiem działalności Fundacji „Nasz Dom”. Misją Fundacji jest stwarzanie warunków materialnych, finansowych i organizacyjnych do realizacji programów i projektów chroniących dzieci i młodzież przed skutkami odrzucenia, przed samotnością oraz przed społecznym opuszczeniem i wyobcowaniem. Realizowane programy i projekty: uczą uczestników odpowiedzialności; wspierają otoczenie rodzinne i środowiskowe uczestników; tworzą warunki do budowania więzi opartych na zaufaniu w środowisku życia i pracy; wspierają rzeczywiste usamodzielnianie.

W roku 2010 Fundacja prowadziła działania w ramach następujących programów:

 

I.                   Program Wspólnoty NASZ DOM.

Program został uruchomiony 1 lutego 2010r. Wspólnota Nasz Dom jest działaniem statutowym Fundacji i polega na udzielaniu wsparcia organizacyjnego, lokalowego, materialnego i finansowego mieszkańcom – członkom wspólnoty: osobom niepełnosprawnym, zagrożonym opuszczeniem i wykluczeniem społecznym, które wykazują głębokie i rozległe zaburzenia rozwoju, rozpoczynające się w niemowlęctwie lub wczesnym dzieciństwie i wywierające wpływ na rozwój w zakresie socjalizacji, komunikowania się oraz występowanie stereotypowych zachowań. Członkami wspólnoty są także wspólnie zamieszkujący ich rodzice lub opiekunowie, rodzeństwo, oraz pracownicy i wolontariusze Fundacji

II. Program Solidarności Społecznej

1. Projekt „Dla Przemka”. Kontynuowana była zbiórka darowizn na rzecz wsparcia Pana Przemysława Gąsiorka i jego piątki małoletnich dzieci, zagrożonych osamotnieniem i osieroceniem po śmierci żony i matki śp. Magdaleny Gąsiorek. Przekazywane środki były opatrzone hasłem „Dla Przemka”. Licząc od początku projektu lista darczyńców obejmuje ok. 200 nazwisk. Z zebranych środków finansowane było zatrudnienie na umowę o pracę  1 osoby  do pomocy w gospodarstwie domowym Pana Gąsiorka.

2. Projekt „Dla Moniki z Żagania” obejmował wsparcie finansowe dla samotnej matki zastępczej wychowującej 4 dzieci ( w tym 3 w wieku dorastania) – Pani Monice Brzezickiej z Żagania. Środki pochodziły ze zbiórki zorganizowanej przez pracowników przedsiębiorstwa Realfinance z Warszawy.

3. Sekcja Darowizn – wspieranie materialne i finansowe osób potrzebujących, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym polegające na:

a)      rozdawnictwu żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu, w tym żywności z Programu PEAD (wspierania żywnościowego najuboższej ludności Wspólnoty Europejskiej). W sumie w 2010 roku z pomocy żywnościowej Fundacji systematycznie korzystało około 60 osób, a podobna ilość osób korzystała okresowo.

b)      rozdawnictwu używanej odzieży, mebli, artykułów wyposażenie mieszkań, AGD, sprzętu rehabilitacyjnego, wycofanych ze Sklepu NASZ DOM w Zbąszyniu oraz przedmiotów otrzymywanych od osób dobrej woli.

c)      udzielaniu wsparcia usamodzielnionym i byłym wychowankom RDZ. Pomocą objętych zostało 7 osób.

d)     udzielaniu wsparcia potrzebującym. Pomocą objętych zostało 10 osób.

 

III.             Program WINDA – przeciwdziałania niepowodzeniom życiowym młodzieży z rodzin zastępczych.

1. Dotychczas w ramach Programu WINDA zrealizowane zostały następujące projekty:

1)      wybudowanie Nowego Domu (2002/2005) – projekt finansowany przez holenderską organizację Stifting Kinderpostzegels Nederland z Leiden (4/5 wartości – pozostała część Fundacja „Nasz Dom”),

2)      przeszkolenie grupy zawodowych rodziców zastępczych usamodzielniających młodzież odrzuconą i wspierających ich pracowników socjalnych z pcpr-ów (2005/2006) – projekt finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

3)      superwizowanie praktyki opiekuńczo-wychowawczej przeszkolonych zawodowych rodziców zastępczych (od 2006 do 2008) – projekt finansowany ze środków własnych Fundacji „Nasz Dom”,

4)      usamodzielnianie wychowanków Rodzinnego Domu Zastępczego poprzez monitorowane zatrudnienie w Fundacji,

5)      We wrześniu 2010r. dobiegła końca realizacja 2-letniego Projektu „Przedsiębiorstwo Społeczne WINDA otwarciem drogi zawodowej dla młodzieży z rodzin zastępczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2.1, finansowanego przez Marszałka Województwa Lubuskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu było finansowanie działań zmierzających do utworzenie miejsca rzeczywistego i systemowego usamodzielniania młodzieży z rodzin zastępczych poprzez integrację społeczną i zawodową (praca i wychowanie). Cele szczegółowe to zmiana postawy życiowej młodzieży, ochrona przed marginalizacją i nieprzystosowaniem społecznym, rozpoznanie umiejętności i predyspozycji zawodowych, nauka zawodu, trening rzetelnego wykonywania obowiązków zawodowych, zatrudnienie pilotowane i zatrudnienie samodzielne. Cele projektu realizowane były poprzez odbywanie staży, jako formy zatrudnienia połączonego z edukacją zawodową i integracją społeczną, a poprzez to poprawę dostępu do rynku pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Projekt Winda zakładał wypracowanie propozycji skutecznego rozpoczęcia życia zawodowego poprzez intensywne i systemowe wsparcie uczestników oraz rozwój przedsiębiorczości społecznej umożliwiającej dostęp do zatrudnienia dla młodzieży, która z uwagi na uwarunkowania nie jest w stanie funkcjonować w realiach gospodarki rynkowej Zakładem pracy dla odbycia staży była Fundacja „Nasz Dom”, a warsztatami pracy:

·         Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu o pow. 1200 m² opisany w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w Polsce www.ekonomiaspoleczna.pl

·         Ekologiczne gospodarstwo rolno-sadownicze o powierzchni 41,90 ha,

·         Działalność ogólnobudowlana w obiektach Fundacji.

Partnerami Projektu były: PCPR Międzyrzecz, PCPR Świebodzin, WUP Zielona Góra, PUP Międzyrzecz, PUP Świebodzin, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Promyk Nadziei”.

2. Od września 2010r do czerwca 2011r. realizowany jest Projekt „Opracowanie strategii wspierania rodzin zastępczych w pięciu powiatach ziemskich województwa lubuskiego”.

Projekt finansowany jest ze środków Funacji im. Stefana Batorego w Warszawie w ramach programu Demokracja w Działaniu. Pragniemy pomóc w zmobilizowaniu lokalnych środowisk rodzin zastępczych w powiatach, w których będą wykorzystywane systemowe środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pomaga w utworzeniu przestrzeni dialogu lokalnego środowiska rodzin zastępczych ze swoim powiatowym centrum pomocy rodzinie, ukierunkowuje posiadane siły i środki na działania faktycznie budujące system wsparcia. Projekt zakłada, że rodzice zastępczy w 5 ziemskich powiatach Województwa Lubuskiego staną się partnerami dla powiatowego centrum pomocy rodzinie w procesie współkształtowania lokalnego systemu rodzinnej pieczy zastępczej.

 

IV.             Program Rolno-Środowiskowy.

Od 2009 roku Fundacja realizuje kolejny 5-letni etap Programu, który jest wdrażany w oparciu o Plan Działalności Rolno-środowiskowej na lata 2009 – 2014 w ekologicznym gospodarstwie rolno-sadowniczym Fundacji. Program był realizowany w ramach rządowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a finansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Agencji Restukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyrzeczu. Zgłoszonych do Programu jest 35,04 ha gruntów ornych, trwałych upraw (sady, plantacja dzikiej róży) i użytków zielonych, spośród 41,90 ha całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego. Wszystkie zgłoszone uprawy posiadają atest zgodności z zasadami produkcji ekologicznej. Gospodarstwo podlega corocznej kontroli przez przedsiębiorstwo certyfikujące (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział w Pile). Obszar upraw sadowniczych wynosi 9,52 ha i składa się przeważnie z 3-5 letnich sadów starych, wysokopiennych odmian drzew, w tym szczególnie jabłoni.

 

V.                Program ekonomii społecznej.

1.      Działalność ekonomii społecznej - Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu, prowadzony we współpracy z Partnerem: Stowarzyszeniem RENINGSBORG Helping Hands z Västra Frölunda k/Geteborga w Szwecji (www.reningsborg.se ).

Sklep pracuje od 1 października 2005 roku. Współpraca polega na przeniesieniu sposobów i zasad pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej, pozbawionych oparcia w osobach bliskich, także zasad pracy z wolontariuszami. Sklep sprzedaje przedmioty używane takie, jak odzież, tekstylia, przedmioty kuchenne i inne służące do wyposażenia mieszkań, meble, elektronika, art. sportowe, rehabilitacyjne. Jest to przykład działalności społeczno-ekonomicznej, łączącej integrację społeczną i zawodową z osiąganiem dochodu ze sprzedaży. Dochód w całości przeznaczany jest na prowadzenie działalności statutowej Fundacji. W 2010 roku Stowarzyszenie RENINGSBORG przekazało w formie darowizny 6 transportów przedmiotów sprzedanych w Sklepie. Fundacja opłaciła koszty 4 transportów, a z 2 dalszych została zwolniona przez Stowarzyszenie, co pozwoliło utrzymać płynność finansową. Gwałtowny wzrost kosztów funkcjonowania Sklepu został spowodowany dwukrotnym wzrostem czynszu od lipca 2010r., narzuconym przez wynajmującego: PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.

W 2010 roku Sklep NASZ DOM zatrudniał 2 osoby. Działanie Sklepu opiera się w znacznym stopniu na świadczeniach wolontariuszy, których liczba wynosi ok. 12 osób. Sklep należy do grupy dobrych praktyk ekonomii społecznej w Polsce, a informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.ekonomiaspołeczna.pl .Sklep NASZ DOM czynny jest dwa razy w tygodniu: w środy od 14.00 – 17.00, a w soboty od 10.00 – 13.00.

2.      Działalność ekonomii społecznej - Sekcja Szkoleń.

Działania polegają na wykorzystaniu doświadczeń i umiejętności pracowników i współpracowników Fundacji „Nasz Dom” w pracy na rzecz dzieci i młodzieży osamotnionej, odrzuconej i osieroconej oraz ich otoczenia. Fundacja brała udział w przetargach na wykonanie zadań szkoleniowych i doradczych ma rzecz lubuskich i wielkopolskich rodzin zastępczych, organizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w szczególności w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS, Działanie 7.1.2. Fundacja zrealizowała działania szkoleniowe i doradcze na rzecz rodzin zastępczych w 7 powiatach: Żagańskim, Krośnieńskim, Sulęcińskim, Gorzowskim ziemskim, Międzyrzeckim, Poznańskim i Gnieźnieńskim. Osiągnięty dochód z wykonywanych zadań w całości został przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

 

Projekt Rodzinny Dom Zastępczy w Lutolu Mokrym.

Rodzinny Dom Zastępczy powstał w 1990 roku. W Domu mieszkały dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej, po przeżytej samotności i odrzuceniu, osierocone lub zagrożone osieroceniem, którzy wraz z naturalną częścią rodziny opiekunów Domu – Anny i Pawła Urbanowiczów – tworzyli zastępczą wspólnotę rodzinną. Projekt został zawieszony z dniem 31 stycznia 2010r.

Fundacja jest beneficjentem charytatywnej działalności Państwa Raymond Biebuyck z Ieper w Belgii. Pani i Pan Raymond Biebuyck od początku istnienia Fundacji (1990 rok) wspierali Rodzinny Dom Zastępczy, a obecnie Wspólnotę Nasz Dom w Lutolu Mokrym, poprzez finansowanie wielu wydatków i wspieranie rzeczowe mieszkańców Domu. W tym celu w Belgii organizują lub współorganizują imprezy publiczne i towarzyskie, połączone z kwestowaniem, na których popularyzują idee realizowane przez Fundację i zbierają środki na jej działalność statutową.

Fundacja "Nasz Dom" jest członkiem założycielem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 1 września 2005 roku Fundacja podjęła działalność gospodarczą w formie Sklepu NASZ DOM w Zbąszyniu, mającą na celu uzyskanie środków finansowych na działalność statutową. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż artykułów używanych pochodzących z darowizn. W 2010 roku Fundacja prowadziła także działalność gospodarczą szkoleniową i doradczą.

 

 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł.

Działalność statutowa (razem z programem rolno-środowiskowym)

Lp.

Źródło finansowania

Kwota w roku bilansowym

1

Dotacje

380.111,19

1.a

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

85.275,15

1.b

Europejski Fundusz Społeczny

277.760,54

1.c

Fundacja im. Stefana Batorego

17.075,50

2

Darowizny od osób fizycznych

35.418,34

3

Darowizny od osób prawnych

72.422,13

 

- w tym wartość żywności z Banku Żywności

62.721,13

4

Inne przychody określone statutem (w szczególności zwroty kosztów utrzymania oraz świadczenia na dzieci w rodzinie zastępczej)

55.121,82

RAZEM:   543.073,48 zł

 

Pozostałe przychody w działalności statutowej to:

- przychody finansowe (odsetki) w wysokości 536,31zł

- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 8,67zł

 

Razem przychody z działalności statutowej wyniosły 543.618,46zł

 

Działalność gospodarcza

Lp.

Źródło finansowania

Kwota w roku bilansowym

1

Sprzedaż towarów w Sklepie NASZ DOM

131.566,79

2

Działalność szkoleniowa

180.053,47

3

Działalność budowlana

4.435,00

4

Sprzedaż produktów rolnych

1.140,11

RAZEM:   317.195,37 zł

 

Pozostałe przychody w działalności gospodarczej to:

- wartość otrzymanych darowizn towarów – 26.028,34zł

- pozostałe koszty operacyjne – 1,78zł

- przychody ze sprzedaży środka trwałego – 1.400zł

 

Razem przychody z działalności gospodarczej wyniosły 344.625,49zł

W 2010 roku Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 888.243,95zł, w tym przychody z działalności gospodarczej stanowią 38,8%

 

Informacje o poniesionych kosztach.

Realizację celów statutowych, w tym koszty administracyjne działalności statutowej

Lp.

Rodzaj świadczenia

Kwota w roku bilansowym

1

Koszty realizacji zadań statutowych

542847,50

1.1

Program Wspólnoty NASZ DOM

70015,47

 

RDZ i Wspólnota NASZ DOM

67828,70

 

Rozwój programu

2186,77

1.2

Program Solidarności Społecznej

83794,02

 

Projekt "Bank Żywności"

67571,13

 

Projekt "Wsparcie osób z RDZ"

9140,74

 

Projekt "Wsparcie potrzebujących"

1275,96

 

Projekt "Dla Moniki z Żagania"

3566,35

 

Rozwój programu

2239,84

1.3

Program WINDA

319333,56

 

Projekt PS WINDA

272522,37

 

Koszty dodatkowe PS WINDA

15693,31

 

Projekt Batorego

17082,96

 

Projekt "LSS WINDA"

4651,08

 

Rozwój programu

9383,84

1.4

Program rolno-środowiskowy

37476,76

 

5-letni etap (2009-2014)

34839,41

 

Rozwój programu

2637,35

1.5

Program ES

2557,50

 

Studia na WSB

2557,50

 

Rozwój programu

0,00

1.6

Utrzymanie majątku

29670,19

2

Koszty administracyjne działalności statutowej

35533,82

A

Zużycie materiałów i energii

1329,51

B

Usługi obce

2299,11

C

Podatki i opłaty

793,20

D

Wynagrodzenia + narzuty

13398,33

E

Amortyzacja

15054,45

F

Pozostałe

2659,22

3

Koszty finansowe

1857,83

4

Pozostałe koszty operacyjne

4701,96

RAZEM:  584.941,11zł

 

Działalność gospodarcza, w tym koszty administracyjne działalności gospodarczej

Lp.

Koszty

Kwota w roku bilansowym

1

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

12312,61

2

Koszty związane z prowadzeniem działalności

251863,44

2.1

Gospodarstwo Rolne

4130,63

2.2

Sklep NASZ DOM

103833,25

2.3

Sekcja Szkoleń

137035,25

2.4

Sekcja Usług Budowlanych

6864,31

3

Koszty utrzymania środków trwałych

5995,52

4

Koszty administracyjne w działalności gospodarczej

17220,34

A

Zużycie materiałów i energii

156,91

 

B

Usługi obce

320,12

 

C

Podatki i opłaty

290,00

 

D

Wynagrodzenia + narzuty

12875,80

 

E

Amortyzacja

3360,00

 

F

Pozostałe

217,51

 

5

Koszty finansowe

15,73

 

6

Pozostałe koszty operacyjne

9,13

 

RAZEM:  287.416,77zł

 

Na dzień 31.12.2010 roku w Fundacji zatrudnieni byli następujący pracownicy:

·         Prezes Fundacji,

·         Dyrektor Biura Fundacji

·         Pomoc domowa (w ramach Projektu „Dla Przemka”)

·         Pracownik administracyjny na ½ etatu (na potrzeby działalności gospodarczej)

·         Pracownik gospodarczy na ½ etatu (na potrzeby działalności gospodarczej)

W trakcie roku 2010 w Fundacji pracowało łącznie 12 osób (średnio w miesiącu pracowało 8 osób)

 

Wynagrodzenia brutto wyniosły 240.234,53zł, w tym wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych w działalności gospodarczej wyniosły 38.879,37zł (16,2%)

 

Nie miały miejsca wynagrodzenia wypłacone łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.

 

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, to kwota 264zł.

 

Nie miało miejsca udzielanie pożyczek przez Fundację.

 

Środki pieniężne lokowane były na rachunku PKO BP SA. Na dzień 31.12.2010 r. na rachunkach bankowych Fundacji pozostawało 118.149,57zł, w tym 60.000zł z akcji „dla Przemka” i 52.924,50zł – środki na kontynuację w 2011 Projektu finansowanego z Fundacji im. Stefana Batorego.

 

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2010r. wynosiła 631.744,01zł, Wartość zobowiązań  na dzień 31.12.2010r.  -  48.080,12zł, Do rozliczenia z akcji „dla Przemka” pozostało 70.148,79zł. Fundusz statutowy w roku 2010r. nie uległ zmianie.

 

Fundacja wykonała usługi szkoleniowe na rzecz rodzin zastępczych na zlecenie PCPR Żagań, PCPR Gorzów Wlkp., PCPR Krotoszyn, MOPR Poznań, PCPR Międzyrzecz, PCPR Sulęcin, PCPR Gniezno. Oprócz w/w usług Fundacja przeprowadziła warsztaty specjalistyczne dla osób biorących udział w projekcie systemowym realizowanym Dolnośląski Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu  oraz zorganizowała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze spotkanie robocze przedstawicieli partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej. Wynik finansowy powyższej działalności to kwota 33.243,23zł, w całości przeznaczona na realizację Programów Fundacji prowadzonych w ramach działalności statutowej.

 

Rozliczenia zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach podatkowych.

1.      deklaracja podatkowa PIT-4R została złożona w wyznaczonym terminie,

2.      roczna deklaracja podatkowa CIT-8 została złożona 31.03.2011 r.

W saldzie zobowiązań na dzień 31.12.2010r. kwota zobowiązań publicznoprawnych wynosi:

1.      podatek dochodowy PIT4 – 2.806,00 zł - dla Urzędu Skarbowego

2.      składki do ZUS – 6.329,09 zł

3.      podatek VAT za XII.2010 r. w wysokości 0,00 zł

Fundacja składa roczną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8. Fundacja jest przedmiotowo zwolniona z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych.

Niniejsze sprawozdanie w imieniu Zarządu Fundacji "Nasz Dom" podpisuje Prezes Fundacji Paweł Urbanowicz, zgodnie z Uchwałą nr 1/10 z dnia 16 kwietnia 2010 roku.

 

Lutol Mokry, dnia 16 kwietnia 2011 roku.