Sprawozdanie z działalności Fundacji "Nasz Dom" za 2011 rok.

Fundacja "Nasz Dom" opiera swoją działalność na zasadach wyrażonych w Statucie. Podstawą prawną są przepisy Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203). Formy działalności Fundacji to gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych i materialnych przeznaczonych na działalność statutową.

Zakres działalności statutowej w roku 2011 obejmował:

1/ Pomoc materialna i finansowa dzieciom i młodzieży osamotnionym, odrzuconym bądź osieroconym lub zagrożonym osamotnieniem, odrzuceniem bądź osieroceniem, a także osobom ich wspierającym, w tym wychowankom Rodzinnego Domu Zastępczego i członkom Wspólnoty Nasz Dom w Lutolu Mokrym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

2/ Wspieranie marginalizowanych i wykluczonych społecznie dorosłych wychowanków rodzin zastępczych.

3/ Tworzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży osamotnionych, odrzuconych i osieroconych oraz ich otoczenia.

4/ Wspieranie lokalnej społeczności osób dorosłych w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych osamotnieniem i odrzuceniem.

5/ Wspieranie rodzin zastępczych i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Misja Fundacji.

Rok 2011 był 21 rokiem działalności Fundacji „Nasz Dom”. Misją Fundacji jest stwarzanie warunków materialnych, finansowych i organizacyjnych do realizacji programów i projektów chroniących dzieci i młodzież przed skutkami odrzucenia, przed samotnością oraz przed społecznym opuszczeniem i wyobcowaniem. Realizowane programy i projekty: uczą uczestników odpowiedzialności; wspierają otoczenie rodzinne i środowiskowe uczestników; tworzą warunki do budowania więzi opartych na zaufaniu w środowisku życia i pracy; wspierają rzeczywiste usamodzielnianie.

W 2011 roku głównymi zdarzeniami prawnymi o skutkach finansowych były:

 • Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu: ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w dniu 01.02.2011 roku.
 • Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu: ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w dniu 25.02.2011 roku.
 • Umowa z dnia 10 maja 2011 roku na rzecz realizacji Projektu: ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Umowa z dnia 16 czerwca 2011 roku na rzecz realizacji Projektu: ,,Aktywna integracja szansą na aktywne życie” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.1.2.
 • Umowa z dnia 18 lipca 2011 roku na rzecz realizacji Projektu: Wzrost aktywności zawodowej osób wykluczonych w powiecie sulęcińskim” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.1.2.
 • Umowa z dnia 18 października 2011 roku na rzecz realizacji Projektu ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.1.2.
 • Umowa z dnia 1 grudnia 2011 roku z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze na rzecz realizacji Projektu „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.1.2.
 • Umowa z dnia 25 listopada 2011 roku z Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie w sprawie przyznania grantu na realizację projektu: „Przeprowadzenie działań zapewniających wpływ środowisk rodzin zastępczych na wybór i funkcjonowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w trzech powiatach województwa lubuskiego”.
 • Kontynuowanie zwolnienia przedmiotowego Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu z obowiązku uiszczania przez Fundację podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej.
 • Uzyskiwanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyrzeczu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych.
 • Członkostwo Fundacji w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.
 • Wynajmowanie części budynku dworcowego w Zbąszyniu o powierzchni ok. 1100 m² od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społeczno-gospodarczej w formie sklepu z używanymi meblami, odzieżą i artykułami wyposażenia mieszkań (Sklep NASZ DOM).

W roku 2011 Fundacja prowadziła działania w ramach następujących programów:

   1. Program Wspólnoty NASZ DOM.

    Wspólnota Nasz Dom jest działaniem statutowym Fundacji i polega na udzielaniu wsparcia organizacyjnego, lokalowego, materialnego i finansowego mieszkańcom – członkom wspólnoty: osobom niepełnosprawnym, zagrożonym opuszczeniem i wykluczeniem społecznym, które wykazują głębokie i rozległe zaburzenia rozwoju, rozpoczynające się w niemowlęctwie lub wczesnym dzieciństwie i wywierające wpływ na rozwój w zakresie socjalizacji, komunikowania się oraz występowanie stereotypowych zachowań. Członkami wspólnoty są także wspólnie zamieszkujący ich rodzice lub opiekunowie, rodzeństwo, oraz pracownicy i wolontariusze Fundacji.

 • Program Solidarności Społecznej

1. Projekt „Dla Przemka”. Kontynuowana była zbiórka darowizn na rzecz wsparcia Pana Przemysława Gąsiorka i jego piątki małoletnich dzieci, zagrożonych osamotnieniem i osieroceniem po śmierci żony i matki śp. Magdaleny Gąsiorek. Przekazywane środki były opatrzone hasłem „Dla Przemka”. Licząc od początku projektu lista darczyńców obejmuje ok. 200 nazwisk. Z zebranych środków finansowane było zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby do pomocy w gospodarstwie domowym Pana Gąsiorka.

2. Sekcja darowizn – wspieranie materialne i finansowe osób potrzebujących, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym polegające na:

 1. rozdawnictwu żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu, w tym żywności z Programu PEAD (wspierania żywnościowego najuboższej ludności Wspólnoty Europejskiej). W sumie w 2011 roku z pomocy żywnościowej Fundacji systematycznie korzystało około 60 osób, a podobna ilość osób korzystała okresowo.
 2. rozdawnictwu używanej odzieży, mebli, artykułów wyposażenie mieszkań, AGD, sprzętu rehabilitacyjnego, wycofanych ze Sklepu NASZ DOM w Zbąszyniu oraz przedmiotów otrzymywanych od osób dobrej woli.
 3. udzielaniu wsparcia usamodzielnionym i byłym wychowankom RDZ. Pomocą objętych zostało 7 osób.
 4. udzielaniu wsparcia potrzebującym. Pomocą objętych zostało 9 osób.
 • Program WINDA – przeciwdziałania niepowodzeniom życiowym młodzieży z rodzin zastępczych.

1. Dotychczas w ramach Programu WINDA zrealizowane zostały następujące projekty:

  1. wybudowanie Nowego Domu (2002/2005) – projekt finansowany przez holenderską organizację Stifting Kinderpostzegels Nederland z Leiden (4/5 wartości – pozostała część Fundacja „Nasz Dom”),
  2. przeszkolenie grupy zawodowych rodziców zastępczych usamodzielniających młodzież odrzuconą i wspierających ich pracowników socjalnych z pcpr-ów (2005/2006) – projekt finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  3. superwizowanie praktyki opiekuńczo-wychowawczej przeszkolonych zawodowych rodziców zastępczych (od 2006 do 2008) – projekt finansowany ze środków własnych Fundacji „Nasz Dom”,
  4. usamodzielnianie wychowanków Rodzinnego Domu Zastępczego poprzez monitorowane zatrudnienie w Fundacji,
  5. realizacja 2-letniego (10.2009-09.2010) projektu „Przedsiębiorstwo Społeczne WINDA otwarciem drogi zawodowej dla młodzieży z rodzin zastępczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1. Projekty zakończone w 2011 roku:

Projekt „Opracowanie strategii wspierania rodzin zastępczych w pięciu powiatach ziemskich województwa lubuskiego”, finansowany jest ze środków Funacji im. Stefana Batorego w Warszawie w ramach programu Demokracja w Działaniu (06.2010-06.2011).

Celem była pomoc w zmobilizowaniu się lokalnych środowisk rodzin zastępczych w powiatach, w których będą wykorzystywane systemowe środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Stworzono przestrzeń dialogu z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ukierunkowuje posiadane siły i środki na działania faktycznie budujące system wsparcia. Projekt zakłada, że rodzice zastępczy w 5 ziemskich powiatach Województwa Lubuskiego staną się partnerami dla powiatowego centrum pomocy rodzinie w procesie współkształtowaniu lokalnego systemu rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach Projektu odbyło się w sumie 66 spotkań w 11 powiatach ziemskich województwa lubuskiego. Poniżej opis wykonania poszczególnych zadań projektowych.

 • Rekomendacja Projektu dokonana została dyrektorom i pracownikom z 10 PCPR podczas spotkania w Żaganiu w dniu 20.10.2010r. Nastąpiło otwarcie przestrzeni do dialogu ze środowiskami rodziców zastępczych.
 • Przeprowadzenie 9 otwartych debat rodziców zastępczych z przedstawicielami władz powiatów i dyrektorami i pracownikami PCPR. Został rodzicom zastępczym zarekomendowany Projekt i udział w spotkaniach mających na celu stworzenie strategii lokalnego systemu wsparcia rodzin zastępczych. Udział wzięło 206 osób, w tym 182 rodziców zastępczych.
 • Podczas pierwszego spotkania rodziców zastępczych w 9 powiatach, uczestnicy sporządzali listę problemów, trudności, wyzwań, związanych ze sprawowaniem funkcji rodzica zastępczego. Udział wzięło 75 osób z 67 rodzin zastępczych.
 • W otwartej dyskusji podczas drugiego spotkania grup roboczych rodziców zastępczych w 8 powiatach, uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie, jak można podjąć wyzwania zawiązane z wychowaniem dziecka odrzuconego i jak załatwić wymienione problemy. Problemy i wyzwania podzielono na dwie grupy: powstające wewnątrz rodziny zastępczej (na skutek przyjęcia dziecka i reakcji własnego środowiska rodzinnego) i na zewnątrz (uwarunkowania zewnętrznego otoczenia rodzin zastępczych w powiecie). Pracowało 61 osób z 54 rodzin zastępczych w 8 powiatowych grupach roboczych.
 • Cykl trzecich spotkań rodziców zastępczych doprowadził do sformułowania postulatów na podstawie dotychczasowej pracy grup roboczych w 8 powiatach. Zostały one przedstawione Dyrektorom PCPR na zakończenie każdego z tych spotkań. Postulaty stanowią propozycję środowiska rodzin zastępczych odnoszących się do sposobu i form udzielenia im wsparcia. Przy sporządzaniu postulatów pracowało 55 osób z 51 rodzin zastępczych w 8 powiatowych grupach.
 • Czwarte spotkania grup rodziców zastępczych odbyły się w 5 powiatach: krośnieńskim, strzelecko-drezdeneckim, zielonogórskim, żagańskim i żarskim. Uczestnicy określili cele zastępczego rodzicielstwa i na ich podstawie ustalili cel główny, który we wszystkich powiatach oscylował wokół prawidłowego usamodzielnienia wychowanków. Następnie powrócono do postulatów i pogrupowano je według wspólnych obszarów, do których się odnoszą. Poddano analizie SWOT obszary w kontekście przynależnych im postulatów i wyznaczonego celu głównego. Dla każdego z obszarów zostały określone mocne i słabe strony własnych zasobów środowiska rodzin zastępczych oraz szanse i zagrożenia tkwiące w środowisku zewnętrznym. Udział wzięło 29 osób z 26 rodzin zastępczych.
 • Na spotkaniach kończących pracę grup rodziców zastępczych (piąte spotkanie) uczestnicy dokonali wpisania obszarów w lokalny system wsparcia. Efekty pracy zostały przedstawione Dyrektorom PCPR na zakończenie każdego z tych pięciu spotkań. Udział wzięło 26 osób z 24 rodzin zastępczych.
 • Obecnie realizowane projekty w ramach Programu WINDA.
   1. Projekt „Przeprowadzenie działań zapewniających wpływ środowisk rodzin zastępczych na wybór i funkcjonowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w trzech powiatach Województwa Lubuskiego”, finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Demokracja w Działaniu, realizowany przez Fundację „Nasz Dom”w okresie 12/2011-7/2012.

Projekt ma umożliwić lokalnemu środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej, starostom trzech powiatów i ich Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie, wspólne wypracowanie zasad wyboru kolejnych koordynatorów rpz i zasad ich funkcjonowania w relacji do rodzin zastępczych. Realizacja Projektu otworzy przestrzeń do podmiotowej współpracy środowiska rodzin zastępczych ze starostą i podległym mu Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

2) Projektu ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1.2. Projekt jest realizowany w latach 2011-2013. Fundacja pełni funkcję partnera odpowiedzialnego za:

 1. wsparcie uczestników Projektu:

  - nieaktywnych zawodowo wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-17 lat i ich otoczenie, oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych połączone z aktywizacją i reintegracją zawodową;

  - pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i ich otoczenie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Następuje zmniejszenie ryzyka wystąpienia lub redukcja już istniejącego zjawiska wykluczenia społecznego charakteryzującego się często samotnością i bezradnością osób, które się usamodzielniają.

 2. aktywizację rodzin zastępczych w grupach wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej, wychowujących dzieci doświadczone odrzuceniem przez najbliższych i w związku z tym wymagających od opiekunów specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Aktywizacja i integracja środowiska rodzin zastępczych następuje poprzez kształtowanie się i rozwój powiatowego mikrosystemu wsparcia. Aktywizowanie środowiska jest prowadzone w ramach powiatowego Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Działania w ramach PAL skierowane są do konkretnych osób ze środowiska rodziców zastępczych, mieszkających na określonym obszarze powiatu. W 2011 roku powstały 3 grupy wsparcia rodziców zastępczych (GW) skupiających rodziców zastępczych z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci przyjętych, które z uwagi na przeżycie odrzucenia wymagają specjalistycznej wiedzy.

Dodatkowo rodzice zastępczy wychowujący dorastającą młodzież mogą brać udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących problematyki usamodzielniania młodzieży.

3) Projekt ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1.2., realizowany w lata 2011-2013. Fundacja pełni funkcję partnera odpowiedzialnego za:

  • Aktywizację społeczną i zawodową młodzieży w wieku 15-17lat oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych połączone z aktywizacją i reintegracją zawodową wychowanków rodzin zastępczych. Działania powodują zmniejszenie ryzyka wystąpienia lub redukcja już istniejącego zjawiska wykluczenia społecznego charakteryzującego się często samotnością i bezradnością osób, które się usamodzielniają.
  • Aktywizowanie i integracja środowiska rodzin zastępczych poprzez kształtowanie się i rozwój powiatowego mikrosystemu wsparcia. Aktywizowanie środowiska jest prowadzone w ramach powiatowego Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Działania w ramach PAL skierowane są do konkretnych osób ze środowiska rodziców zastępczych, mieszkających na określonym obszarze powiatu. Powstały 2 grupy wsparcia (GW) skupiających rodziców zastępczych z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci przyjętych, które z uwagi na przeżycie odrzucenia wymagają specjalistycznej wiedzy.
 • Program Rolno-Środowiskowy.

W 2011 roku w swoim gospodarstwie rolno-sadowniczym Fundacja realizowała 3 rok kolejnego 5-letniego etapu Programu, który jest wdrażany w oparciu o Plan Działalności Rolno-środowiskowej na lata 2009 – 2014. Program był realizowany w ramach rządowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a finansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyrzeczu. Zgłoszonych do Programu jest 35,04 ha gruntów ornych, trwałych upraw (sady, plantacja dzikiej róży) i użytków zielonych, spośród 41,90 ha całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego. Wszystkie zgłoszone uprawy posiadają atest zgodności z zasadami produkcji ekologicznej. Gospodarstwo podlega corocznej kontroli przez przedsiębiorstwo certyfikujące (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Pile). Obszar upraw sadowniczych wynosi 9,52 ha i składa się przeważnie z 3-6 letnich sadów starych, wysokopiennych odmian drzew, w tym szczególnie jabłoni.

Działania w ramach ekonomii społecznej.

  1. Działalność ekonomii społecznej - Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu, prowadzony we współpracy z Partnerem: Stowarzyszeniem RENINGSBORG Helping Hands z Västra Frölunda k/Geteborga w Szwecji (www.reningsborg.se).

   Sklep pracuje od 1 października 2005 roku. Współpraca polega na przeniesieniu sposobów i zasad pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej, pozbawionych oparcia w osobach bliskich, także zasad pracy z wolontariuszami. Sklep sprzedaje przedmioty używane takie, jak odzież, tekstylia, przedmioty kuchenne i inne służące do wyposażenia mieszkań, meble, elektronika, art. sportowe, rehabilitacyjne. Jest to przykład działalności społeczno-ekonomicznej, łączącej integrację społeczną i zawodową z osiąganiem dochodu ze sprzedaży. Dochód w całości przeznaczany jest na prowadzenie działalności statutowej Fundacji. W 2011 roku Stowarzyszenie RENINGSBORG przekazało w formie darowizny 5 transportów przedmiotów sprzedanych w Sklepie. W 2011 roku Sklep NASZ DOM zatrudniał 2 osoby. Działanie Sklepu opiera się w znacznym stopniu na świadczeniach wolontariuszy, których liczba wynosi ok. 12 osób. Sklep należy do grupy dobrych praktyk ekonomii społecznej w Polsce, a informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.ekonomiaspołeczna.pl .Sklep NASZ DOM czynny jest dwa razy w tygodniu: w środy od 14.00 – 17.00, a w soboty od 10.00 – 13.00.

  2. Sekcja Szkoleń.

Działania polegają na wykorzystaniu doświadczeń i umiejętności pracowników i współpracowników Fundacji „Nasz Dom” w pracy na rzecz dzieci i młodzieży osamotnionej, odrzuconej i osieroconej oraz ich otoczenia. Fundacja brała udział w przetargach na wykonanie zadań szkoleniowych i doradczych ma rzecz lubuskich rodzin zastępczych, organizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w szczególności w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS, Działanie 7.1.2. Fundacja zrealizowała działania szkoleniowe i doradcze na rzecz rodzin zastępczych w 5 powiatach: Strzelecko-Drezdeneckim, Sulęcińskim, Międzyrzeckim, Zielonogórskim i Żarskim. Osiągnięty dochód z wykonywanych zadań w całości został przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

 

Fundacja jest beneficjentem charytatywnej działalności Państwa Raymond Biebuyck z Ieper w Belgii. Pani i Pan Raymond Biebuyck od początku istnienia Fundacji (1990 rok) wspierali Rodzinny Dom Zastępczy, a obecnie Wspólnotę Nasz Dom w Lutolu Mokrym, poprzez finansowanie wielu wydatków i wspieranie rzeczowe mieszkańców Domu. W tym celu w Belgii organizują lub współorganizują imprezy publiczne i towarzyskie, połączone z kwestowaniem, na których popularyzują idee realizowane przez Fundację i zbierają środki na jej działalność statutową.

Fundacja "Nasz Dom" jest członkiem założycielem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.

Fundacja jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 1 września 2005 roku Fundacja podjęła działalność gospodarczą w formie Sklepu NASZ DOM w Zbąszyniu, mającą na celu uzyskanie środków finansowych na działalność statutową. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż artykułów używanych pochodzących z darowizn. W 2011 roku Fundacja prowadziła także działalność gospodarczą szkoleniową i doradczą.

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów.

Działalność statutowa (razem z programem rolno-środowiskowym)

Lp.

Źródło finansowania

Kwota w roku bilansowym

1

Dotacje

476.579,43

1.a

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

73.232,74

1.b

Projekty Partnerskie z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie

349.786,70

1.c

Fundacja im. Stefana Batorego

53.559,99

2

Darowizny od osób fizycznych

19.001,39

3

Darowizny od osób prawnych

68.759,90

 

- w tym wartość żywności z Banku Żywności

67.835,90

4

Inne przychody określone statutem (w szczególności zwroty kosztów utrzymania oraz świadczenia na dzieci w rodzinie zastępczej)

52.816,23

RAZEM: 617.156,95

Pozostałe przychody w działalności statutowej to:

- przychody finansowe (odsetki) w wysokości 314,09zł

- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 6.705,19zł (w tym odszkodowanie za uszkodzenie samochodu w wysokości 6.450,14zł)

Razem przychody z działalności statutowej wyniosły 624.176,23zł

Działalność gospodarcza

Lp.

Źródło finansowania

Kwota w roku bilansowym

1

Sprzedaż towarów w Sklepie NASZ DOM

123400,40

2

Działalność szkoleniowa

175709,19

RAZEM: 299.109,59zł

Pozostałe przychody w działalności gospodarczej to:

- wartość otrzymanych darowizn towarów – 21389,94zł

- pozostałe koszty operacyjne – 0zł

Razem przychody z działalności gospodarczej wyniosły 320.499,53zł

W 2011 roku Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 944.675,76zł, w tym przychody z działalności gospodarczej stanowią 33,9%

Informacje o poniesionych kosztach na:

a) realizację celów statutowych, w tym koszty administracyjne działalności statutowej

Lp.

Rodzaj świadczenia

Kwota w roku bilansowym

1

Koszty realizacji zadań statutowych – Programy razem

576586,09

1.1

Program Wspólnoty NASZ DOM

44208,43

 

Wspólnota NASZ DOM

44208,43

1.2

Program Solidarności Społecznej

81118,70

 

Projekt "WBŻ"

72675,90

 

Projekt "Wsparcie osób z RDZ"

5118,00

 

Projekt "Wsparcie potrzebujących"

2324,80

 

Projekt "Dla Moniki z Żagania"

1000,00

1.3

Program WINDA

414989,91

 

Projekt Partnerski z PCPR Żagań

256594,84

 

Projekt Partnerski z PCPR Krosno Odrz

93191,86

 

Projekt z Fundacji im. S. Batorego

53552,53

 

Projekt "LSS WINDA"

11650,68

1.4

Program rolno-środowiskowy

36269,05

 

5-letni etap (2009-2014)

36269,05

2

Utrzymanie majątku

46688,47

 

Budynek WND

11921,86

 

II DOM

11345,23

 

Środki transportu - dział statut

22621,93

 

Pozostałe urządzenia

799,45

3

Koszty administracyjne działalności statutowej

46494,50

A

Zużycie materiałów i energii

490,46

B

Usługi obce

5064,00

C

Podatki i opłaty

462,50

D

Wynagrodzenia + narzuty

24067,62

E

Amortyzacja

14113,03

F

Pozostałe

2296,89

4

Koszty finansowe

573,73

5

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

RAZEM: 670.342,79zł

b) działalność gospodarczą, w tym koszty administracyjne działalności gospodarczej

Lp.

Koszty

Kwota w roku bilansowym

1

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

13063,43

2

Koszty związane z prowadzeniem działalności

223385,54

2.1

Sklep NASZ DOM

100199,46

2.2

Sekcja Szkoleń

123186,08

3

Koszty utrzymania środków trwałych

879,08

4

Koszty administracyjne w działalności gospodarczej

13651,74

A

Zużycie materiałów i energii

316,88

B

Usługi obce

1763,74

C

Podatki i opłaty

274,50

D

Wynagrodzenia + narzuty

11178,02

E

Amortyzacja

0,00

F

Pozostałe

118,60

5

Koszty finansowe

0,19

6

Pozostałe koszty operacyjne

2101,20

RAZEM: 253081,18zł

Dane o liczbie osób zatrudnionych.

Na dzień 31.12.2011 roku w Fundacji zatrudnieni byli następujący pracownicy:

   • Prezes Fundacji,
   • Dyrektor Biura Fundacji
   • Psycholog (na potrzeby realizacji zadań merytorycznych w ramach projektów)
   • Asystent integracji (na potrzeby realizacji zadań merytorycznych w ramach projektów)
   • Asystent ds. administracyjno-księgowych na ½ etatu (na potrzeby projektów partnerskich z PCPR Żagań i PCPR Krosno Odrzańskie)
   • Asystent ds. obsługi zadań merytorycznych w projekcie partnerskim z PCPR Żagań na 1/8 etatu
   • Pomoc domowa (w ramach Projektu „Dla Przemka”)
 • Pracownik administracyjny na ½ etatu (na potrzeby działalności gospodarczej)
 • Pracownik gospodarczy na ½ etatu (na potrzeby działalności gospodarczej)

W trakcie roku 2011 w Fundacji pracowało łącznie 10 osób (średnio w miesiącu pracowało 8 osób)

Wynagrodzenia brutto wyniosły 214.501,63zł, w tym wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych w działalności gospodarczej wyniosły 26.975,16zł (12,6%)

Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych.

Środki pieniężne lokowane były na rachunku PKO BP SA.

Na dzień 31.12.2011 r. na rachunkach bankowych Fundacji pozostawało 126.588,23zł, w tym 51.000zł z akcji „dla Przemka” i 59.282,56zł – środki na kontynuację w 2012 Projektu finansowanego z Fundacji im. Stefana Batorego

Dane o wartości aktywów i zobowiązań.

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2011r. wynosiła 624.494,69zł,

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2011r. - 30.124,18zł,

Do rozliczenia z akcji „dla Przemka” pozostało 53.245,56zł

Fundusz statutowy w roku 2011r. nie uległ zmianie.

Dane o działalności zleconej.

Fundacja wykonała usługi szkoleniowe na rzecz rodzin zastępczych oraz młodzieży z rodzin zastępczych na zlecenie PCPR Drezdenko, PCPR Żary, PCPR Sulęcin, PCPR Międzyrzecz, PCPR Zielona Góra,.

Wynik finansowy powyższej działalności to kwota 44.503,52zł, w całości przeznaczona na realizację Programów Fundacji prowadzonych w ramach działalności statutowej.

Rozliczenia zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach podatkowych.

      1. deklaracja podatkowa PIT-4R została złożona po terminie,
      2. roczna deklaracja podatkowa CIT-8 została złożona 31.03.2012 r.

W saldzie zobowiązań na dzień 31.12.2011r. kwota zobowiązań publicznoprawnych wynosi:

 • podatek dochodowy PIT4 – 1.217,00 zł - dla Urzędu Skarbowego
    1. składki do ZUS – 11.541,09 zł
    2. podatek VAT za XII.2011 r. w wysokości 2.189,00 zł

Fundacja składa roczną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8. Fundacja jest przedmiotowo zwolniona z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych.

Niniejsze sprawozdanie w imieniu Zarządu Fundacji "Nasz Dom" podpisuje Prezes Fundacji, zgodnie z Uchwałą nr 1/12 z dnia 26 maja 2012 roku.

Lutol Mokry, dnia 26 maja 2012 roku.