Statut Fundacji Nasz Dom

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1. Fundacja Nasz Dom, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Pawła Urbanowicza, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym nr A.I.685/90 w dniu 14 marca 1990 roku.

§2. Siedzibą Fundacji jest Lutol Mokry.

§3. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.

1. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

2. Fundacja może posiadać oddziały w kraju i zagranicą.

3. Fundacja może wchodzić w skład stowarzyszeń.

§4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§5. Nadzór nad Fundacją należy do ministra odpowiedzialnego za zabezpieczenie społeczne.

§6. Fundacja używa owalnego znaku ze swoją nazwą i rysunkiem domu.

§7. Fundacja działa w oparciu o obowiązujące przepisy oraz postanowienia niniejszego statutu.

 

Rozdział II. Cele i zadania Fundacji

§8. Celami Fundacji są:

1. Pomoc dzieciom i młodzieży osamotnionym, odrzuconym bądź osieroconym lub zagrożonym osamotnieniem, odrzuceniem bądź osieroceniem, a także osobom ich wspierającym.

2. Pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych osamotnieniem i opuszczeniem.

3. Pomoc dorosłym wychowankom.

§9. Fundacja realizuje cele poprzez następujące zadania:

1. Tworzenie, finansowanie i wspieranie:

a) rodzinnych domów zastępczych, wspólnot braterskich, ośrodków terapeutycznych bądź innych form rodzinnych, wspólnotowych lub instytucjonalnych,

b) kształcenia,

c) miejsc pracy,

d) działalności społeczno-ekonomicznej,

e) funduszy wsparcia,

f) zasobu nieruchomości,

2. Pomoc osobom niepełnosprawnym. 

3. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

4. Finansowanie budowania i remontów budynków.

5. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, organizacjami, instytucjami i organami.

6. Prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Rozdział III. Majątek Fundacji

§10. Majątek Fundacji stanowią:

1) Składniki majątkowe wskazane przez fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

2) Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy.

3) Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych.

4) Odsetki bankowe.

5) Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

6) Dochody z działalności gospodarczej.

§11. Fundacja działa przez gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych i materialnych, a także nabywanie, posiadanie i dysponowanie własnością ruchomości i nieruchomości.

§12. 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

3. Nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskiwanymi w wyniku prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznacza się na tą działalność.

§13.W Fundacji zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

§14. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§15.1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z trzech do sześciu osób, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków.

2. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków pierwszego składu Rady powołał Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada i wyznacza ich funkcje.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie z członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

5. W przypadku gdy skład Rady będzie mniejszy, niż 3 osoby, a w okresie 3 miesięcy od dnia zmniejszenia liczby poniżej trzech Rada nie powoła kolejnych członków, Fundator lub odpowiednio Opiekun Domu powoła w skład Rady brakujące osoby do liczby trzech. Funkcje tych osób wyznaczy Rada.

6. Fundator powołuje Opiekuna Domu w drodze oświadczenia woli na wypadek śmierci lub w przypadku niemożności sprawowania swoich funkcji statutowych. Opiekun Domu w podobny sposób powołuje następcę.

§16. 1. Radę zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, Fundatora lub odpowiednio Opiekuna Domu, zgłoszony na piśmie.

2. Przewodniczący kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Zebranie Rady odbywa się co najmniej raz w roku.

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub, w przypadku jego nieobecności, osoba przez niego wyznaczona.

5. Uchwały Rady w sprawach przyjęcia corocznych sprawozdań Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów.

§17. Do zadań Rady należy:

1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa Fundacji i ustalanie jego wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie Zarządowi absolutorium.

4. Podejmowanie uchwał w sprawie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji zgłaszanych przez Zarząd Fundacji.

5. Nadzór nad działalnością Fundacji.

6. Podejmowanie uchwał opiniujących zmiany statutu.

7. Podejmowanie uchwał opiniujących wniosek Fundatora lub odpowiednio Opiekuna Domu o likwidację Fundacji.

§18. Rada jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§19. Członkowie Rady:

1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów.

§20. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§21. 1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Fundacji.

2. Zarząd Fundacji może powołać 2 pełnomocników.

§22. 1. Prezesem Fundacji jest Fundator.

2. Po śmierci Fundatora, jego rezygnacji lub niemożności sprawowania tej funkcji, funkcję Prezesa Fundacji pełni osoba powołana przez Radę.

§23. 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji dotyczących Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, a w szczególności:

a) opracowywanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,

b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

d) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,

e) organizowanie i nadzorowanie działalności pożytku publicznego.

§24. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały głosem Prezesa Fundacji.

§25. Zarząd Fundacji może tworzyć struktury i powoływać jednostki organizacyjne, o których mowa w §3 i §9 statutu Fundacji.

§26. 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji samodzielnie lub dwaj pełnomocnicy działający łącznie.

2. Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pełni Prezes Fundacji.

 

Rozdział V. Działalność gospodarcza Fundacji

§27. 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej, regulowanych odrębnymi przepisami.

2. Dochód osiągnięty z działalności gospodarczej w całości przeznaczany jest na działalność statutową.

3. Fundacja prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§28. 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wyodrębnionymi zakładami kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd Fundacji.

3. Przedmiotem działalności zakładów Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd Fundacji.

 

Rozdział VI. Połączenie z inną fundacją

§29. Fundacja może na mocy decyzji Fundatora i zgodnie z obowiązującymi przepisami, połączyć się z inną fundacją zarówno w kraju jak i zagranicą, pod warunkiem, że jej cele statutowe pozostaną takie same.

 

Rozdział VII. Zmiana statutu

§30. 1. Zmiany statutu, w tym zmiany celów Fundacji dokonuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady.

2. Po śmierci Fundatora zmiany statutu dokonuje Opiekun Domu, po zasięgnięciu opinii Rady.

 

Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji

§31. 1. Fundacja podlega likwidacji, gdy nastąpiło wyczerpanie funduszy, a także na wniosek Fundatora lub odpowiednio Opiekuna Domu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 opiniuje Rada.

§32. Fundator, a po jego śmierci Opiekun Domu, ustala zarządcę, który przeprowadza likwidację Fundacji, a nadto komisję likwidacyjną, która opiniuje przeznaczenie majątku powstałego po likwidacji Fundacji. Po zasięgnięciu jej opinii Fundator, a po jego śmierci Opiekun Domu, określa przeznaczenie majątku.