Sprawozdanie z działalności Fundacji "Nasz Dom" za 2012 rok.

Fundacja "Nasz Dom" opiera swoją działalność na zasadach wyrażonych w Statucie. Podstawą prawną są przepisy Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203). Formy działalności Fundacji to gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych i materialnych przeznaczonych na działalność statutową.

Zakres działalności statutowej w roku 2012 obejmował:

1/ Pomoc materialna i finansowa dzieciom i młodzieży osamotnionym, odrzuconym bądź osieroconym lub zagrożonym osamotnieniem, odrzuceniem bądź osieroceniem, a także osobom ich wspierającym, w tym wychowankom Rodzinnego Domu Zastępczego i członkom Wspólnoty Nasz Dom w Lutolu Mokrym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

2/ Wspieranie marginalizowanych i wykluczonych społecznie dorosłych wychowanków rodzin zastępczych oraz rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

3/ Tworzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży osamotnionych, odrzuconych i osieroconych oraz ich otoczenia.

4/ Wspieranie lokalnej społeczności osób dorosłych w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych osamotnieniem i odrzuceniem.

5/ Wspieranie rodzin zastępczych i liderów powiatowych mikrosystemów wsparcia rodzin zastępczych.

Misja Fundacji.

Rok 2012 był 22 rokiem działalności Fundacji „Nasz Dom”. Misją Fundacji jest stwarzanie warunków materialnych, finansowych i organizacyjnych do realizacji programów i projektów chroniących dzieci i młodzież przed skutkami odrzucenia, przed samotnością oraz przed społecznym opuszczeniem i wyobcowaniem. Realizowane programy i projekty: uczą uczestników odpowiedzialności; wspierają otoczenie rodzinne i środowiskowe uczestników; tworzą warunki do budowania więzi opartych na zaufaniu w środowisku życia i pracy; wspierają rzeczywiste usamodzielnianie.

W 2012 roku głównymi zdarzeniami prawnymi o skutkach finansowych były:

 • Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu: ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.2, zawarta w dniu 01.02.2011 roku.
 • Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu: ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.2, zawarta w dniu 25.02.2011 roku.
 • Umowa z dnia 16 listopada 2012 roku na rzecz realizacji Projektu: Wzrost aktywności zawodowej osób wykluczonych w powiecie sulęcińskim” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.2.
 • Umowa z dnia 25 listopada 2011 roku z Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie w sprawie przyznania grantu na realizację projektu: „Przeprowadzenie działań zapewniających wpływ środowisk rodzin zastępczych na wybór i funkcjonowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w trzech powiatach województwa lubuskiego”.
 • Uzyskiwanie decyzji dot. dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyrzeczu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych.
 • Członkostwo Fundacji w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.
 • Wynajmowanie części budynku dworcowego w Zbąszyniu o powierzchni ok. 1100 m² od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społeczno-gospodarczej w formie sklepu z używanymi meblami, odzieżą i artykułami wyposażenia mieszkań (Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu).

W roku 2012 Fundacja prowadziła działania w ramach następujących programów:

   1. Program Wspólnoty NASZ DOM.

    Wspólnota Nasz Dom jest działaniem statutowym Fundacji i polega na udzielaniu wsparcia organizacyjnego, lokalowego, materialnego i finansowego mieszkańcom – członkom wspólnoty: osobom niepełnosprawnym, zagrożonym opuszczeniem i wykluczeniem społecznym, które wykazują głębokie i rozległe zaburzenia rozwoju, rozpoczynające się w niemowlęctwie lub wczesnym dzieciństwie i wywierające wpływ na rozwój w zakresie socjalizacji, komunikowania się oraz występowanie stereotypowych zachowań. Członkami wspólnoty są także wspólnie zamieszkujący ich rodzice lub opiekunowie, rodzeństwo, oraz pracownicy i wolontariusze Fundacji.

 • Program Solidarności Społecznej

1. Projekt „Dla Przemka”. Kontynuowana była zbiórka darowizn na rzecz wsparcia Pana Przemysława Gąsiorka i jego piątki małoletnich dzieci, zagrożonych osamotnieniem i osieroceniem po śmierci żony i matki śp. Magdaleny Gąsiorek. Przekazywane środki były opatrzone hasłem „Dla Przemka”. Licząc od początku projektu lista darczyńców obejmuje ok. 200 nazwisk. Z zebranych środków finansowane było zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby do pomocy w gospodarstwie domowym Pana Gąsiorka.

2. Sekcja darowizn – wspieranie materialne i finansowe osób potrzebujących, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym polegające na:

 1. rozdawnictwie żywności otrzymywanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu, w tym żywności z Programu PEAD (wspierania żywnościowego najuboższej ludności Wspólnoty Europejskiej). W sumie w 2012 roku z pomocy żywnościowej Fundacji systematycznie korzystało około 60 osób, a podobna ilość osób korzystała okresowo.
 2. rozdawnictwie używanej odzieży, mebli, artykułów wyposażenie mieszkań, AGD, sprzętu rehabilitacyjnego, wycofanych ze Sklepu NASZ DOM w Zbąszyniu, oraz przedmiotów otrzymywanych od osób dobrej woli.
 3. udzielaniu wsparcia usamodzielnionym i byłym wychowankom Domu. Pomocą objętych zostało 5 osób.
 4. udzielaniu wsparcia potrzebującym. Pomocą objętych zostało 9 osób.
 • Program WINDA – przeciwdziałania niepowodzeniom życiowym młodzieży.

Programem objęta jest młodzież z rodzin zastępczych oraz rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dotychczas w ramach Programu WINDA zrealizowane zostały następujące projekty:

  1. wybudowanie Nowego Domu (2002/2005) – projekt finansowany przez holenderską organizację Stifting Kinderpostzegels Nederland z Leiden (4/5 kosztów – pozostała część ze środków Fundacji),
  2. przeszkolenie grupy zawodowych rodziców zastępczych usamodzielniających młodzież odrzuconą i wspierających ich pracowników socjalnych z pcpr-ów (2005/2006) – projekt finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  3. superwizowanie praktyki opiekuńczo-wychowawczej przeszkolonych zawodowych rodziców zastępczych (od 2006 do 2008) – projekt finansowany ze środków własnych Fundacji „Nasz Dom”,
  4. usamodzielnianie wychowanków Rodzinnego Domu Zastępczego poprzez monitorowane zatrudnienie w Fundacji,
  5. realizacja 2-letniego (10.2009-09.2010) projektu „Przedsiębiorstwo Społeczne WINDA otwarciem drogi zawodowej dla młodzieży z rodzin zastępczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty zakończone w 2012 roku:

   1. Projekt „Przeprowadzenie działań zapewniających wpływ środowisk rodzin zastępczych na wybór i funkcjonowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w trzech powiatach Województwa Lubuskiego”, finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Demokracja w Działaniu, realizowany przez Fundację „Nasz Dom”w okresie 12/2011-9/2012. Wartość Projektu: 60395,75 zł.

Projekt miał umożliwić lokalnemu środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej, starostom trzech powiatów i ich Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie, wspólne wypracowanie zasad wyboru kolejnych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (rpz) i zasad ich funkcjonowania w relacji do rodzin zastępczych. Realizacja Projektu częściowo otworzyła przestrzeń do podmiotowej współpracy środowiska rodzin zastępczych ze starostą i podległym mu powiatowym centrum pomocy rodzinie.

W ramach Projektu zrealizowano następujące działania.

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie otwartych debat i spotkań.
 1. 1.1. Spotkania osób kierujących Projektem z Dyrektorami PCPR i Kierownikami Zespołów ds. rpz w 3 powiatach: krośnieńskim, międzyrzeckim i żagańskim. Podczas tych spotkań został przedstawiony zamysł Projektu, wstępnie ustalono zakres i listę ewentualnych uczestników ze strony władz i administracji samorządowej, ustalono też projekt zaproszenia do wszystkich uczestników.
 2. 1.2. Spotkania osób kierujących Projektem ze Starostami, w obecności Dyrektora PCPR, w sprawie wzięcia udziału Starosty w otwartej debacie ze środowiskiem rodzin zastępczych na temat kształtu powiatowego systemu rodzinnej pieczy zastępczej, w tym zasad funkcjonowania w relacji do rodzin zastępczych koordynatorów rpz i zasad ich wyboru w przyszłości. Starosta Międzyrzecki odmówił spotkania na tym etapie, ale wyraził gotowość do wzięcia udziału w debacie z rodzicami zastępczymi. Przygotowania powierzył Dyrektorowi PCPR.

1.3. Przeprowadzenie trzech otwartych debat rodziców zastępczych w siedzibie starostw w Międzyrzeczu w dniu 20.03.2012r, w Żaganiu - 19.04.2012r i w Krośnie Odrzańskim - 25.05.2012 roku na temat kształtu powiatowego systemu rodzinnej pieczy zastępczej, w tym wyboru i zasad funkcjonowania koordynatorów rpz. Ze strony władz i administracji powiatów udział wzięli: Starostowie, Dyrektorzy PCPR, Kierownicy Zespołów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Na początku każdej z debat następowała prezentacja założeń i celów Projektu. Dalej następowała dyskusja, czasami bardzo emocjonalna. A na zakończenie debat - rekrutacja kandydatów do udziału w seminarium dla liderów lokalnego środowiska rodzin zastępczych - liderów powiatowego mikrosystemu wsparcia (PMW). Istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zaangażowaniem i możliwościami środowiska rodzin zastępczych, a sposobem kształtowania relacji obywatelskich przez starostę i podlegający mu aparat urzędniczy. Zaufanie wzrasta, a poziom merytoryczny dyskusji i ustaleń jest wyższy, im bardziej podmiotowo traktowane są rodziny zastępcze w powiecie.

 1. Przeprowadzenie i opracowanie badań.

Badaniami zostało objętych 140 powiatów w kraju, w stosunku do zakładanych 25, na temat przyjętych form organizacyjnych kierowania rodzinną pieczą zastępczą. W regionie lubuskim badania dotyczyły 4 powiatów. Ponadto, w kwestiach związanych z funkcjonowaniem organizatora rpz badaniami objęto 79 rodzin zastępczych spośród zakładanych 500.

Niepewność sytuacji powiatów, wynikająca ze zmian ustawowych, połączona z szukaniem środków na zatrudnienie koordynatorów rpz, spowodowała sytuację przejściową i zamieszanie w okresie badań. Wspomniane okoliczności w dużym stopniu zamazały jasność obrazu.

Do badań z każdego województwa zostały wytypowane co najmniej dwa powiaty, a dolnośląskie i kujawsko-pomorskie wszystkie. Mazowieckie i łódzkie powiaty są liczniej reprezentowane ze względu na możliwości organizacyjne.

Ważniejsze wnioski płynące z działań projektowych:

 • Zablokowanie możliwości przejmowania funkcji organizatora rpz przez podmioty społeczne (fundacje i stowarzyszenia z branży opieki społecznej) ze względu na brak wystarczającej ilości budżetowych środków finansowych w dyspozycji starostów.
 • Obniżenie prorodzinnych standardów ustawowych przez nowelizację ustawy.
 • Zdecydowanie wzrosła przewaga powiatowego centrum pomocy rodzinie i organizatora rpz, jako zespołu pieczy zastępczej, nad rodzinami zastępczymi.
 • Realizacja idei „taniego państwa” przez bieżące i krótkowzroczne obniżanie kosztów rpz oraz niechęć starostów do działań zwiększających wydatki, a które służyłyby pomyślnemu rozwiązywaniu problemów rpz.
 • Nastąpiło osłabienie pozycji zawodowej dyrektorów centrów pomocy rodzinie, co może zmuszać ich do kształtowania systemu pieczy zastępczej w sposób niezgodny z ich doświadczeniem.
 • Częsty bark wystarczającej znajomości specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych przez koordynatorów rpz, co powoduje trudności w udzielaniu wsparcia rodzinom zastępczym, powstawanie frustracji po obu stronach, które stanowią zalążek nieufności.
 • Dublowanie części uprawnień kuratorów sądowych i koordynatorów rpz i częsty brak współpracy między tymi podmiotami.
 • Niewielka ilość asystentów rodziny w gminach utrudnia poprawę relacji dziecka umieszczonego w rpz z jego bliskimi i czyni trudnym do osiągnięcia ustawowe dążenie powrotu dziecka do rodziny.
 • Strach przed odebraniem dzieci u rodziców zastępczych, do których umieszczone dzieci są przywiązane, w związku z uruchamianiem procedur adopcyjnych wobec tych dzieci.
 1. Seminarium dla liderów.

  W seminarium dla liderów powiatowych mikrosystemów wsparcia wzięło udział 18 osób wytypowane przez środowiska rodziców zastępczych z terenu powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, żagańskiego, sulęcińskiego, strzelecko-drezdeneckiego, gorzowskiego i zielonogórskiego. Celem seminarium było przygotowanie liderów do udziału w działaniach przewidzianych w nowej Ustawie, w tym do współpracy z koordynatorami rpz. Uczestnicy seminarium stają się animatorami lokalnego systemu wsparcia. Zostali przygotowani do podmiotowego kształtowania relacji z organizatorem rpz na terenie swojego powiatu. Odbyło się 5 spotkań 2-dniowych po 14 godzin każde, oraz 1 spotkanie 3-dniowe (20h). Seminarium nastawione było na wymianę myśli, pracę zespołową, kształtowanie elementów wiedzy z zakresu m.in. prawa, socjologii, psychologii społecznej, mediacji. W spotkaniu drugim uczestniczyło także 9 koordynatorów rpz z Krosna Odrzańskiego, Międzyrzecza i Żagania oraz jedna psycholog zatrudniona w PCPR w Żaganiu. Istotą spotkania było znalezienie jak największej wspólnej przestrzeni rzeczowej, wynikającej z funkcji zastępczego rodzicielstwa i koordynatora rpz, opartej na wiedzy przywiązaniowej, usunięcia wzajemnych uprzedzeń i stereotypowego podejścia, oraz znalezienia sposobów na dobrą komunikację w przyszłości. Spotkanie to obfitowało w napięcia i wzajemne pretensje, ukazało jak wielkim niebezpieczeństwem jest ustawowa, nadmierna koncentracja władzy koordynatorów nad rodziną zastępczą. Mimo wszystko podczas seminarium została znaleziona wspólnota interesów na płaszczyźnie merytorycznej.

 2. Przygotowanie raportu ewaluacyjnego.

Przedmiotem działań informacyjnych było rozpowszechnienie wiedzy nt. zmian ustawowych, ich wpływu na dotychczasową praktykę, przedstawienie alternatywnych sposobów kształtowania systemu pieczy zastępczej, uwypuklenie roli starosty. Kampania informacyjna została skierowana do rodziców zastępczych, lokalnych stowarzyszeń i fundacji, dyrekcji i pracowników pcpr, zarządów i rad powiatów oraz burmistrzów gmin

Projekty realizowane projekty w ramach Programu WINDA w 2012 roku.

1) Projekt ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1.2. Projekt jest realizowany w latach 2011-2013. Fundacja pełni funkcję partnera odpowiedzialnego za:

 1. wsparcie uczestników Projektu:

  - nieaktywnych zawodowo wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-17 lat i ich otoczenie, oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych połączone z aktywizacją i reintegracją zawodową;

  - pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i ich otoczenie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Następuje zmniejszenie ryzyka wystąpienia lub redukcja już istniejącego zjawiska wykluczenia społecznego charakteryzującego się często samotnością i bezradnością osób, które się usamodzielniają.

 2. aktywizację rodzin zastępczych w grupach wsparcia wychowujących dzieci doświadczone odrzuceniem przez najbliższych i w związku z tym wymagających od opiekunów specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Aktywizacja i integracja środowiska rodzin zastępczych następuje poprzez kształtowanie się i rozwój powiatowego mikrosystemu wsparcia. Aktywizowanie środowiska jest prowadzone w ramach powiatowego Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Działania w ramach PAL skierowane są do konkretnych osób ze środowiska rodziców zastępczych, mieszkających na określonym obszarze powiatu.

W 2012 roku wsparciem zostało objętych 167 uczestników. Powstały dalsze 3 grupy wsparcia rodziców zastępczych oraz grupa wsparcia rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Dodatkowo rodzice zastępczy wychowujący dorastającą młodzież mogą brać udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących problematyki usamodzielniania młodzieży.

W 2012 roku, jako efekt działań projektowych, zostało utworzone Centrum Aktywnej Integracji WINDA w Szprotawie, w którym mają miejsce działania Fundacji „Nasz Dom” lub inspirowane przez Fundację: Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA i Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Żaganiu. Centrum jest miejscem integracji rodzin zastępczych, rodzin marginalizowanych i ubogich (jest im udzielana pomoc żywnościowa z banku żywności), młodzieży z rodzin zastępczych oraz rodzin naturalnych mających problemy i wyzwania zagrażające ich jedności i funkcjonowaniu, np. wychowujące dzieci chore psychicznie. Centrum mieści się w budynku wynajmowanym przez Lutolską Spółdzielnię Socjalną WINDA od Burmistrza Miasta i Gminy Szprotawa. Młodzież z rodzin zastępczych z terenu powiatu żagańskiego remontowała pomieszczenia Centrum, w tym także dla przyszłego sklepu. Młodzież w pracy kierowana była przez mistrza zawodu – pracownika Fundacji, finansowanego w połowie przez lokalny urząd pracy. W grudniu urząd pracy przekazał dotację na zakupienie wyposażenia dla tego sklepu w kwocie 18.000 zł. Podpisaliśmy umowę z byłym rodzicem zastępczym, który jest pracownikiem sklepu w Szprotawie, a jednocześnie opiekunem praktyk dla osób bezrobotnych, które biorą udział w działaniach w ramach projektu partnerskiego z PCPR w Żaganiu.

2) Projekt ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1.2., realizowany w lata 2011-2013. Fundacja pełni funkcję partnera odpowiedzialnego za:

  • Aktywizację społeczną i zawodową młodzieży w wieku 15-17lat oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych połączone z aktywizacją i reintegracją zawodową wychowanków rodzin zastępczych. Działania powodują zmniejszenie ryzyka wystąpienia lub redukcja już istniejącego zjawiska wykluczenia społecznego charakteryzującego się często samotnością i bezradnością osób, które się usamodzielniają.
  • Aktywizowanie i integrację środowiska rodzin zastępczych poprzez kształtowanie się i rozwój powiatowego mikrosystemu wsparcia. Aktywizowanie środowiska jest prowadzone w ramach powiatowego Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Działania w ramach PAL skierowane są do konkretnych osób ze środowiska rodziców zastępczych, mieszkających na określonym obszarze powiatu. Powstały 2 grupy wsparcia (GW) skupiających rodziców zastępczych z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci przyjętych, które z uwagi na przeżycie odrzucenia wymagają specjalistycznej wiedzy.

Działaniami zostało objętych 85 uczestników.

 • Program Rolno-Środowiskowy.

Rok 2012 był 4 rokiem drugiego 5-letniego etapu Programu realizowanym w gospodarstwie rolno-sadowniczym Fundacji w oparciu o Plan Działalności Rolno-Środowiskowej na lata 2009 – 2014. Program jest finansowany w ramach rządowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyrzeczu. Zgłoszonych do Programu jest 35,04 ha gruntów ornych, trwałych upraw (sady) i użytków zielonych, spośród 41,90 ha całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego. Wszystkie zgłoszone uprawy posiadają atest zgodności z zasadami produkcji ekologicznej. Gospodarstwo podlega corocznej kontroli przez przedsiębiorstwo certyfikujące (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Pile). Obszar upraw sadowniczych wynosi 9,52 ha i składa się przeważnie z 4-7 letnich starych, wysokopiennych odmian drzew, w tym szczególnie jabłoni.

Działania w ramach ekonomii społecznej.

Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu jest prowadzony we współpracy z partnerem szwedzkim Stowarzyszeniem RENINGSBORG Helping Hands z Västra Frölunda koło Geteborga (www.reningsborg.se ).

Sklep pracuje od 1 października 2005 roku. Współpraca z partnerem polega na przeniesieniu sposobów i zasad pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, także zasad świadczeń pracy przez wolontariuszy. Sklep sprzedaje przedmioty używane takie, jak odzież, tekstylia, przedmioty kuchenne i inne służące do wyposażenia mieszkań, meble, elektronika, art. sportowe, rehabilitacyjne. Jest to przykład działalności ekonomii społecznej, łączącej integrację społeczną i zawodową z osiąganiem dochodu ze sprzedaży. Dochód w całości przeznaczany jest na prowadzenie działalności statutowej Fundacji. W 2012 roku Stowarzyszenie RENINGSBORG przekazało w formie darowizny 5 transportów przedmiotów sprzedanych w Sklepie. W 2012 roku Sklep NASZ DOM zatrudniał 2 osoby. Działanie Sklepu opiera się w znacznym stopniu na świadczeniach wolontariuszy, których liczba wyniosła 13 osób. Sklep należy do grupy dobrych praktyk ekonomii społecznej w Polsce, a informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.ekonomiaspołeczna.pl .Sklep NASZ DOM czynny jest dwa razy w tygodniu: w środy od 14.00 – 17.00, a w soboty od 10.00 – 13.00.

W dniach 1-2 października gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Reningsborg: panów: Anders Fasth – Prezes Zarządu, Manfred Rosner – Dyrektor Biura Stowarzyszenia, Stefan Wing – kierownik magazynów i dystrybucji i Karl Palmqvist – pracownik odpowiedzialny za projekty. Goście odwiedzili Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu, spotkali się z wolontariuszami, zapoznali się z funkcjonowaniem Sklepu w praktyce, zwiedzili obiekty Fundacji, a przede wszystkim wzięli udział w rozmowie z kierownictwem Fundacji, która koncentrowała się na analizie ekonomicznej sytuacji Fundacji, prowadzonej działalności społeczno-ekonomicznej i statutowej oraz na kierunkach rozwoju.

W grudniu został wykonany remont oświetlenia korytarza w Sklepie w Zbąszyniu. Jaśniej została oświetlona sekcja tekstyliów i odzieży dla dorosłych.

Działania w ramach Sekcji Szkoleń.

Przeprowadzenie działań w ramach projektu systemowego pn. „Wzrost aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie w powiecie sulęcińskim”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.2.

Działania polegały na indywidualnym poradnictwie specjalistycznym w zakresie sposobów radzenia z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych w formie domowych konsultacji; spotkań indywidualnych mających na celu zachęcenie rodziców zastępczych do udziału w spotkaniach środowiskowych oraz grupach wsparcia oraz na zorganizowaniu i prowadzeniu spotkania inicjującego powstanie grupy wsparcia. Działaniami z użyciem trzech instrumentów aktywnej integracji zostało objętych z 9 rodzin zastępczych tj. 17 osób.

Fundacja jest beneficjentem charytatywnej działalności Państwa Marie-Andree i Raymond Biebuyck z Ieper w Belgii. Państwo Biebuyck od początku istnienia Fundacji (1990 rok) wspierali Rodzinny Dom Zastępczy, a obecnie Wspólnotę Nasz Dom w Lutolu Mokrym, poprzez finansowanie wielu wydatków i wspieranie rzeczowe mieszkańców Domu. W tym celu w Belgii organizowali imprezy publiczne i towarzyskie, połączone z kwestowaniem, na których popularyzowali idee realizowane przez Fundację i zbierali środki na jej działalność statutową. W dniu 26 maja 2012 roku Zarząd Fundacji uchwalił Państwa Marie-Andree i Raymond Biebuyck za 22-letnie moralne, materialne i finansowe wspieranie Fundacji „Nasz Dom”, oraz za wspieranie w latach 1989-1990 fundatora w dziele powołania do życia Fundacji, Zarząd Fundacji wyraził najgłębszą wdzięczność i ogłosił Dobrodziejami Fundacji „Nasz Dom”. Ponadto, wobec zasług Państwa Biebuyck, Fundacja wystąpiła do Pana Prezydenta RP z prośbą o uhonorowanie stosownym odznaczeniem państwowym.

Fundacja "Nasz Dom" jest członkiem założycielem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 1 września 2005 roku Fundacja podjęła działalność gospodarczą w formie Sklepu NASZ DOM w Zbąszyniu, mającą na celu uzyskanie środków finansowych na działalność statutową. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż artykułów używanych pochodzących z darowizn. W 2012 roku Fundacja prowadziła także działalność gospodarczą szkoleniową i doradczą.

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł

Działalność statutowa (razem z programem rolno-środowiskowym)

Lp.

Źródło finansowania

Kwota w roku bilansowym

1

Dotacje

715.834,26

1.a

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

106.610,16

1.b

Projekty Partnerskie z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie

540.859,81

1.c

Fundacja im. Stefana Batorego

56.678,31

1.d

Ashoka/Hilti

4.598,48

1.e

Refundacja z PUP Żagań (dotacja na stanowisko pracy pracownik interwencyjny)

7.087,50

2

Darowizny od osób fizycznych

7.068,00

3

Darowizny od osób prawnych

97.408,94

 

- w tym wartość żywności z Banku Żywności

97.408,94

4

Inne przychody określone statutem (w szczególności zwroty kosztów utrzymania)

57.358,60

RAZEM: 877.669,80

Pozostałe przychody w działalności statutowej to:

- przychody finansowe (odsetki) w wysokości 284,60zł

- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1931,20zł

Razem przychody z działalności statutowej wyniosły 879.885,60zł

 

Działalność gospodarcza

Lp.

Źródło finansowania

Kwota w roku bilansowym

1

Sprzedaż towarów w Sklepie NASZ DOM

149.469,96

2

Refundacja z PUP Żagań (dotacja na stanowisko pracy)

18.000,00

3

Działalność szkoleniowa

16.900,00

RAZEM: 184.369,96zł

Pozostałe przychody w działalności gospodarczej to:

- wartość otrzymanych darowizn towarów – 21.682,57zł

- pozostałe koszty operacyjne – 0zł

Razem przychody z działalności gospodarczej wyniosły 206.052,53zł

c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.

W 2012 roku Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 1 085 938,13zł, w tym przychody z działalności gospodarczej stanowią 19%

Informacje o poniesionych kosztach na:

 • realizację celów statutowych, w tym koszty administracyjne działalności statutowej

Lp.

Rodzaj świadczenia

Kwota w roku bilansowym

1

Koszty realizacji zadań statutowych – Programy razem

807087,46

1.1

Program Wspólnoty NASZ DOM

45696,98

 

Wspólnota NASZ DOM

45696,98

1.2

Program Solidarności Społecznej

106994,62

 

Projekt "WBŻ"

103549,94

 

Projekt "Wsparcie potrzebujących"

3444,68

1.3

Program WINDA

619725,85

 

Projekt Partnerski z PCPR Żagań

379067,05

 

Projekt Partnerski z PCPR Krosno Odrz

161792,76

 

Projekt z Fundacji im. S. Batorego

56678,30

 

Projekt Ashoka/Hilti

4598,48

 

Projekt Aktywnej Integracji WINDA

17589,26

1.4

Program rolno-środowiskowy

34670,01

 

5-letni etap (2009-2014)

34670,01

2

Utrzymanie majątku

41123,05

 

Budynek WND

8218,81

 

II DOM

8622,55

 

Budynki gospodarcze

773,00

 

Środki transportu - dział statut

23165,18

 

Pozostałe urządzenia

343,51

3

Koszty administracyjne działalności statutowej

48649,78

A

Zużycie materiałów i energii

1953,58

B

Usługi obce

7813,57

C

Podatki i opłaty

320,00

D

Wynagrodzenia + narzuty

26759,98

E

Amortyzacja

9814,95

F

Pozostałe

1987,70

4

Koszty finansowe

122,96

5

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

RAZEM: 896983,25 zł

Działalność gospodarczą, w tym koszty administracyjne działalności gospodarczej

Lp.

Koszty

Kwota w roku bilansowym

1

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

51652,57

2

Koszty związane z prowadzeniem działalności

107818,34

2.1

Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu

76216,86

2.2

Sklep NASZ DOM w Szprotawie

20462,01

2.3

Sekcja Szkoleń

11139,47

3

Koszty utrzymania środków trwałych

4856,55

4

Koszty administracyjne w działalności gospodarczej

13716,10

A

Zużycie materiałów i energii

254,23

B

Usługi obce

335,15

C

Podatki i opłaty

60,00

D

Wynagrodzenia + narzuty

12396,30

E

Amortyzacja

176,42

F

Pozostałe

494,00

5

Koszty finansowe

291,39

6

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

RAZEM: 178334,95zł

Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Na dzień 31.12.2012 roku w Fundacji zatrudnieni byli następujący pracownicy:

  • Prezes Fundacji,
  • Dyrektor Biura Fundacji
  • Psycholog (na potrzeby realizacji zadań merytorycznych w ramach projektów)
  • Asystent integracji (na potrzeby realizacji zadań merytorycznych w ramach projektów)
  • Asystent ds. administracyjno-księgowych na ½ etatu (na potrzeby projektów partnerskich z PCPR Żagań i PCPR Krosno Odrzańskie)
  • Pomoc domowa (w ramach Projektu „Dla Przemka”)
  • Pracownik administracyjny na ½ etatu (na potrzeby działalności gospodarczej)
  • Pracownik budowlany (w ramach prac interwencyjnych)

W trakcie roku 2012 w Fundacji pracowało bądź rozpoczęło pracę 11 osób (średnio w miesiącu pracowało 9 osób)

Wynagrodzenia brutto wyniosły 266.358,94zł, w tym wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych w działalności gospodarczej wyniosły 22.070,29zł (8,29%). Premii i nagród nie wypłacano.

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: kwota 8.776,00 zł

Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Środki pieniężne lokowane były na rachunku PKO BP SA, oraz na rachunku w BGŻ SA, Oddział w Wolsztynie. Na dzień 31.12.2012 r. na rachunkach bankowych Fundacji pozostawało 32.837,66zł

Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2012r. wynosiła 570.514,09zł,

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2011r. - 33.381,31zł,

Do rozliczenia z akcji „dla Przemka” pozostało 44.020,94zł

Fundusz statutowy w roku 2012r. nie uległ zmianie.

Fundacja wykonała usługi szkoleniowe na rzecz rodzin zastępczych na zlecenie PCPR Sulęcin.

Wynik finansowy powyższej działalności to kwota 5760,53zł, w całości przeznaczona na realizację Programów Fundacji prowadzonych w ramach działalności statutowej.

Rozliczenia zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach podatkowych.

 • deklaracja podatkowa PIT-4R została złożona w terminie,
 • roczna deklaracja podatkowa CIT-8 została złożona 02.04.2013 r.

W saldzie zobowiązań na dzień 31.12.2012r. kwota zobowiązań publicznoprawnych wynosi:

 • podatek dochodowy PIT4 – 625,00 zł - dla Urzędu Skarbowego
    1. składki do ZUS – 4.342,36 zł
    2. podatek VAT za XII.2012 r. w wysokości 974,00 zł

Fundacja składa roczną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8. Fundacja jest przedmiotowo zwolniona z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych.

W okresie sprawozdawczym były przeprowadzone następujące kontrole w Fundacji:

W dniach 23-24 maja 2012 kontrola realizacji partnerskiego Projektu ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1.2., realizowany w lata 2011-2013. Kontrolę działań Lidera (PCPR w Krośnie Odrzańskim) i Partnera (Fundacja „Nasz Dom”) Projektu prowadził zespół kontrolny Departamentu EFS Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w siedzibie PCPR w Krośnie Odrzańskim. Kontrola nie wykazała merytorycznych i finansowych uchybień w realizacji Projektu.

W dniu 13 lipca 2012 roku odbyła się kontrola gospodarstwa rolnego Fundacji i realizacji Programu Rolno-Środowiskowego, dokonana przez biegłego kontrolera Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA, Oddział w Pile. Wynik kontroli pozytywny – bez zastrzeżeń.

Niniejsze sprawozdanie w imieniu Zarządu Fundacji "Nasz Dom" podpisał Prezes Fundacji, zgodnie z Uchwałą nr 1/13 z dnia 8 czerwca 2013 roku.

Lutol Mokry, dnia 8 czerwca 2013 roku.